การตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน

Last modified: February 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน
Electrical Inspection with Machine ThermoScan
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายเขมินทร์ กะติยะกุล
Mr. Kemin  Katiyakul
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จุระ ฮ่านต่ำ
Mr. Jura Hantam
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

เขมินทร์  กะติยะกุล. (2562). การตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษานี้ นำเสนอการตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดยเครื่องเทอร์โมสแกน ซึ่งออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับบริษัท นน กรุ๊ป จำกัด ในระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 โดยได้รับหมอบหมายเป็นผู้ช่วยวิศวกรตรวจระบบไฟฟ้าด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน และนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความร้อนของอุปกรณ์ไฟฟ้า และจัดทำรูปเล่มรายงานประจำปีเพื่อส่งบริษัทให้กับลูกค้า และได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า และสามารถแนะนำข้อมูลแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าได้

คำสำคัญ: การตรวจสอบระบบไฟฟ้า, เทอร์โมสแกน, ถ่ายภาพความร้อน


Abstract

This cooperative education project presented the electrical system inspection by a Thermo Scan, which was cooperative education of the Department of Electrical Engineering at Siam University joined with Non Group Co., Ltd. between 15 May 2020 to 28 August 2020. The assigned to duties this project was an assistant engineer to inspect electrical systems with a Thermo Scan machine, and used data to analyze the calorific value of electrical equipment, including prepare the annual report of the company to customers. Moreover, this project also provided knowledge about the use of electrical equipment and was able to recommend information on troubleshooting electrical system issues.

Keywords:  Electrical Inspection, Thermos-can, Thermal Imaging.


การตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน | Electrical Inspection with Machine ThermoScan

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 231
Previous: การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน
Next: การออกแบบและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์