การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

Last modified: February 16, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน
Operation Energy Management System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายสมพงษ์ บุญแท่น
Mr. Somphong Boontan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จุระ ฮ่านต่ำ
Mr. Jura Hantam
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

สมพงษ์ บุญแท่น. (2562). การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษาเล่มนี้นำเสนอเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้มาจากการออกฝึกปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาภาคปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 ถึง 25 เมษายน 2563 รวมทั้งสิ้น 15 สัปดาห์ โดยได้เข้าไปปฏิบัติงานในบริษัท เอเซียคอมแพ็ค จำกัด ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งทางบริษัทได้มอบหมายให้ดูแลในเรื่องของการจัดการด้านพลังงานภายในบริษัท เช่น ติดตั้งระบบ VSD  ควบคุมปั้มลมสกรู 75 HP เปลี่ยนหลอดไฟ LED  ผลจากการออกปฏิบัติงานจริง สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: อนุรักษ์พลังงาน, การจัดการพลังงาน, มาตรการอนุรักษ์พลังงาน


Abstract

The cooperative education presented a study of operation energy management system derived from the work-based education project at Asia Compact Company Limited during the period of 15 January 2020 to 25 April 2020, total of 15 weeks. The main project assigned by the company is to manage company’s energy effectively such as VSD installation, LED lamp replacement, air pump, and 75 HP screws control. The results suggested that knowledge of this practical education can be used and applied to the real work appropriately.

Keywords:  Energy, Energy Management, Energy Conservation Measurement.


การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน | Operation Energy Management System

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 115
Previous: การบำรุงรักษาระบบแทงค์น้ำบาดาล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง จังหวัดนครปฐม
Next: การตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน