การออกแบบและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์

Last modified: February 17, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์
Design and Installation of a Direct Current Electrical Control Cabinet from Solar Panel
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายทิวากร สอหมาน
Mr. Tiwakorn Sorman
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว
Mr. Jrukkrit Chankiew
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

ทิวากร สอหมาน. (2562). การออกแบบและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

รายงานสหกิจศึกษาเล่มนี้ได้นำเสนอประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการออกแบบและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บริษัทไอเดีย ฟิวด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการด้านออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การเรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยได้รับมอบหมายงานด้านการออกแบบและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งประกอบไปด้วย การออกแบบและคัดเลือกอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้ง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณพิกัดการทำงาน และวิธีการเดินสายไฟภายในตู้ควบคุม โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานต่างๆ ได้ถูกนำเสนอไว้แล้วในรายงานสหกิจศึกษาเล่มนี้

คำสำคัญ: ระบบไฟฟ้ากระแสตรง, พลังงานแสงอาทิตย์, ตู้ควบคุมไฟฟ้ากระแสตรง


Abstract

This cooperative education project presents useful experiences in design and setup DC Combiner box for Solar cell system at Ideafield Ltd. The company operates about solar cell system and design with set up. This is a learning experience during cooperative education and responsible duty is about design with set up DC combiner box that include with design with computer software and electric system. Principles of the design and setup DC Combiner box have been thoroughly presented in this cooperative education project.

Keywords:  Electric Direct Current System, Solar Cell, Electric DC Control Cabinet.


การออกแบบและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ | Design and Installation of a Direct Current Electrical Control Cabinet from Solar Panel

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 593
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print