ระบบงานติดตั้งและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบงานติดตั้งและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Electrical meters installations and maintenances of PEA
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธรรมนูญ คนึงรัมย์ 5804200009, นายอิทธิพร จันทร์แดง 5804200014, นายปฐมชัย  เขียวพราย 5804200016
Mr. ThammanoonKhanungram, Mr. Aidthiporn Jundang,
Mr. Pathomchaikhirwpray
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พกิจ สุวัตถิ์
Asst. Prof. Pakit  Suwat
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ธรรมนูญ คนึงรัมย์, อิทธิพร จันทร์แดง และ ปฐมชัย เขียวพราย. (2560). ระบบงานติดตั้งและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษานี้นำเสนอเกี่ยวกับการแนะนำมิเตอร์แบบต่างๆ การวางแผนการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า การเลือกขนาดมิเตอร์ให้เหมาะกับบ้านพักอาศัย  ขั้นตอนการขอใช้ไฟฟ้า การตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้า และการบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครปฐม รวมทั้งการใช้โปรแกรม PEA MAP ในการค้นหาตำแหน่งมิเตอร์เพื่อที่จะทำการตรวจสอบการค้นหาระบบข้อมูลสายส่งระบบข้อมูลจำหน่ายแรงสูงระบบข้อมูลจำหน่ายแรงต่ำ ข้อมูลระบบไฟฟ้าด้านอื่นๆข้อมูลระบบสื่อสารข้อมูลระบบสื่อสารหน่วยภายนอก โปรแกรมตรวจสอบมิเตอร์และมาตรฐานSCS&ESIS ในการรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า คำร้องขอมิเตอร์ รายงานผลการตรวจสอบสถานะมิเตอร์ของพนักงานการไฟฟ้า รายงานผลตรวจสอบสถานะของข้อร้องเรียน  และโปรแกรม Meter Section เป็นการแสดงข้อมูลต่างๆของมิเตอร์รวมทั้งพลังงานไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟน

คำสำคัญ : การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า, ตรวจสอบและแก้ไข, บำรุงรักษา


Abstract

This co-operative education project presents of introduction to various types of meters, power meter installation plan, standard size meter selection for resident, procedure for supply of electricity, electric meter inspection and the electricity meter maintenance of the Provincial Electricity Authority, Nakhon Pathom province. The use of PEA MAP program to find the meter position to monitor the search data transmission system, high voltage information system, low voltage data system, other electrical system information, communication system and external communication system information meter checklist are included in this project. The Smart Customer Service System & Equipment Space Investigate System (SCS & ESIS) is compliance to receive electrical applications, request a meter report on the status of the electricity meter, and report the status of the complaints. The meter section program uses to display the data of meter, including the electric power of the consumer through the Smartphone.

Keywords:  Power Meter Installation, Inspection and Repair, Maintenance.


ระบบงานติดตั้งและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค / Electrical meters installations and maintenances of PEA

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1248
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print