การออกแบบและเขียนแบบวงจรภายในตู้ไฟฟ้า

Last modified: June 5, 2019
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบและเขียนแบบวงจรภายในตู้ไฟฟ้า

Design and drawing diagrams of main Distribution Board

ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ปุณกฤษ ไชยเพ็ชร, นาย ธัญเทพ ระคณา

Mr. Poonnakrit   Chaipet, Mr. Thanyathep  RaKhana

อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ปิติกันต์   รักราชการ
Mr. Pitikan  Rugrachagarn
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ปุณกฤษ ไชยเพ็ชร, ธัญเทพ ระคณา. (2560). การออกแบบและเขียนแบบวงจรภายในตู้ไฟฟ้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษานี้นำเสนอ การออกแบบและเขียนแบบวงจรภายในตู้ไฟฟ้า ซึ่งได้มาจากการปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม โดยได้ฝึกปฏิบัติงานใน บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)  5 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร    จ.สมุทรสาคร 74000  ประกอบธุรกิจ 1) ผลิตและจำหน่ายสวิตช์บอร์ดไฟฟ้า ที่ออกแบบและพัฒนาโดยบริษัทฯ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนการออกแบบ และอุปกรณ์ภายในได้ตามความต้องการของลูกค้า   2) จำหน่ายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าและตู้ควบคุม   อุปกรณ์ในงานระบบการจ่ายไฟฟ้า และ 3) งานบริการวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องและงานบริการหลังการขาย  งานที่รับผิดชอบหลักในการฝึกปฏิบัติงานคือการเขียนแบบไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม Auto CAD Version 2018  ในการออกแบบและเขียนแบบไดอะแกรมตู้ไฟฟ้า ตามความต้องการของลูกค้า ในการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในตู้นี้ได้ทำการตรวจและทดสอบ โดยผลที่ได้แสดงให้เห็นถึงการทำงานของระบบไฟฟ้า  และสามารถใช้งานได้จริงตามที่ลูกค้าต้องการ

คำสำคัญ: การออกแบบ, เขียนแบบวงจร, ตู้ไฟฟ้า


Abstract

This cooperative education project presents the design and drawing diagrams of main distribution board (MDB). This is the result of the work in cooperative education for students’ electrical engineering of Siam University. The company is ASEFA Public Company Limited. 5 Moo 1 Rama II Road, Khok Krabue, Mueang Samut Sakhon District, Samut Sakhon 74000. The company operates 3 core businesses; 1) manufacture and distribute switchboards, including switchboards, 2) distribute other related electrical components, electrical and control products and electrical power distribution products, and 3) integrated engineering services and after sales services. The main practices responsibility is electrical drawing using Auto CAD Version 2018 program in the design and drawing of electrical diagrams according to customer requirements. In the design and installation of electrical system in cabinets have been tested. The results have been demonstrated the work of the electrical system and can be used in real by customers.

Keywords:  Design, Drawing Diagram, MDB.


การออกแบบและเขียนแบบวงจรภายในตู้ไฟฟ้า / Design and drawing diagrams of main Distribution Board

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 5307
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print