ระบบร้านซ่อมคอมพิวเตอร์

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบร้านซ่อมคอมพิวเตอร์
Computer Repair Shop System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอรอุมา บุญสุข, นายศรวิศิษฏ์ เสนะเปรม, นางสาวมนัสนันท์ วัจนะรัตน์
Miss. Ornuma Boonsuk 5905000003, Mr. Sornwisit Senaprem 5905000004, Miss. Manatsanan Watjanarat, 5905000009
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อรรณพ กางกั้น
Mr. Unnop Kangkan
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Computer Business
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

มนัสนันท์ วัจนะรัตน์, ศรวิศิษฐ์ เสนะเปรม และ อรอุมา บุญสุข. (2562). ระบบร้านซ่อมคอมพิวเตอร์. (ภาคนิพนธ์). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ภาคนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบให้มีความสามารถบริหารจัดการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาในการติดต่อประสานงานภายในร้านเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้ได้ โดยสามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลวัสดุ ข้อมูลการสั่งซื้อและรับวัสดุ ข้อมูลการเบิกวัสดุ ข้อมูลการรับซ่อมคอมพิวเตอร์ รวมถึงสามารถออกรายงานการสั่งซื้อ รายงานการซ่อมคอมพิวเตอร์ รายงานการเบิกวัสดุ และรายงานวัสดุคงเหลือให้แก่ผู้ใช้ได้ การพัฒนาระบบร้านซ่อมคอมพิวเตอร์นั้น คณะผู้จัดทำใช้โปรแกรม

Microsoft Visual Studio 2017 ในการเขียนคำสั่ง และใช้ Microsoft Server 2008 R8 ในการจัดการฐานข้อมูลของระบบ จากผลลัพธ์ระบบสามารถจัดการข้อมูลพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถออกรายงานสำหรับการบริหารจัดการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์

คำสำคัญ: การพัฒนาระบบ, การบริหารจัดการร้าน, ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์


Abstract

This paper focused on the development of a computer repair shop system with to enable effective management of the shop. The system was designed to help solve problems with internal communication for the users. The system recorded the following information: customer data, staff data, part details, purchase orders and receipt of orders, parts requisition, and customer orders. The program was capable of printing purchasing reports, computer repair reports, requisitions and inventory reports for users. The development of this computer repair shop system used Microsoft Visual Studio 2017 for coding and Microsoft Server 2008 R8 for its database management system. The result showed user and staff data was organized, the project increased work efficiency, reporting more manageable and increased efficiency of computer repair shop.

Keywords:  Software Development, Shop Management, Computer Repair Shop.


ระบบร้านซ่อมคอมพิวเตอร์  | Computer Repair Shop System

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1682
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code