การลดการใช้พลังงานสำหรับอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำด้วยวิธีการบำรุงรักษาทวีผล: กรณีศึกษาโรงงานผลิตนาฬิกา

Last modified: November 20, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การลดการใช้พลังงานสำหรับอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำด้วยวิธีการบำรุงรักษาทวีผล: กรณีศึกษาโรงงานผลิตนาฬิกา
Energy saving for water cooled chiller by total productive maintenance: A case study of factory manufacturing watches
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายบุญธรรม กล้าหาญ
Mr. Boomtum  Klahan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ โสตรโยม
Asst. Prof. Dr. Arthit Sode-Yome
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering in Engineering Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

บุญธรรม กล้าหาญ. (2561). การลดการใช้พลังงานสำหรับอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำด้วยวิธีการบำรุงรักษาทวีผล: กรณีศึกษาโรงงานผลิตนาฬิกา. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.


 

Abstract

The aim of this work was to reduce electricity consumption of water cooling system for air conditioning in a watch assembly factory. According to preliminary study, this system has been used for more than 10 years. In this work, six water cooled chillers of 250 tons each were selected to measure the consumption. After the measurement, it was found that the electricity used to produce cold water in the refrigerating system was average of 1.08 kW/ton. This was a relatively high consumption because this value was only 0.68 kW/ton at the beginning. Therefore, it was necessary to reduce this consumption.

In this study, the principle of Total Productive Maintenance (TPM) was utilized. After careful consideration, causes of the problem were identified. Firstly, the cooling tower did not work properly. Secondly, the average heat exchange rate was 9.8 °F which was higher than the standard value of 5 °F. Thirdly, the flow rate of cold water was 746 GPM while the valid value is 600 GPM. From above observation the cooling tower had been cleaned up and the water valve was set at the average cold water flow rate of 600 GPM. Also, useful knowledge was provided to concerned staff members. After this improvement, the average electrical consumption was 0.86 kW/ton. or 0.22 kW/ton decreased or 20.3 Percent reduction.

 

Keywords:  Energy saving for water cooled chiller, Total productive maintenance.


  การลดการใช้พลังงานสำหรับอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำด้วยวิธีการบำรุงรักษาทวีผล: กรณีศึกษาโรงงานผลิตนาฬิกา  

Master of Engineering in Engineering Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 152