แนวทางการลดปัญหาการส่งมอบงานของบ้านพักอาศัย

Last modified: November 29, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
แนวทางการลดปัญหาการส่งมอบงานของบ้านพักอาศัย
Guidelines for reducing the housing delivery problems
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวดามพมัย สีจำปา
Miss Damphamai Sijumpa
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ริจิรวนิช
Asso. Prof. Dr. Vanchai Rijiravanich
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering in Engineering Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง|Citation

ดามพมัย สีจำปา. (2561). แนวทางการลดปัญหาการส่งมอบงานของบ้านพักอาศัย. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

Sijumpa D. (2018). Guidelines for reducing the housing delivery problems. (Master Independent Study). Bangkok: Siam University.


บทคัดย่อ

โดยทั่วไปการก่อสร้างมักจะมีปัญหาต่าง ๆ ส่งผลกระทบทางด้านเวลา คุณภาพ และต้นทุน ปัญหาดังกล่าว คือ ความล่าช้าในการส่งมอบงานซึ่งมีค่าโดยเฉลี่ยก่อนการปรับปรุงคือ 154 วันต่อ หลัง ซึ่งทําให้มีต้นทุนที่มากขึ้น จากสัญญาระยะเวลากําหนดการส่งมอบบ้านภายใน 120 วันต่อหลัง การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแนวทางการส่งมอบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ในการศึกษานี้ จะนําเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิดหรือ 7 QC Tools เข้ามาช่วยเสริมใน การวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุของปัญหาที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า ได้จัดทําการประชุมกลุ่มย่อย จึงพบ ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างจากสาเหตุหลัก 3 ประการด้วยกัน ได้แก่ (1) การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ที่ล่าช้ากว่ากําหนด (2) การขาดแผนงานที่ดี และ(3) การเกิดความบกพร่อง ของวัสดุ อุปกรณ์หลังการติดตั้ง และพัฒนาแนวทางการปฏิบัติโดยการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้ส่งมอบงาน ของบ้านพักอาศัยได้เร็วขึ้น ในกรณีศึกษานี้ใช้โครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้นของหมู่บ้านแห่งหนึ่งจํานวน 5 หลังที่ทําต่อเนื่องกันตามแนวทางการปฏิบัติจริง

หลังจากการประยุกต์ใช้แนวทางที่ได้พัฒนาขึ้นกับสัญญาการก่อสร้างบ้าน 5 หลังดังกล่าวที่ มีสัญญาส่งมอบบ้านภายใน 120 วันต่อหลัง สรุปได้ว่า สามารถก่อสร้างได้ตามเป้าหมายภายใน ระยะเวลาการส่งมอบ โดยเฉลี่ยลดลงต่อหลังเหลือเพียง 107 วัน ซึ่งลดลง 47 วันจากเดิมหรือลดลงร้อยละ 31

คําสําคัญ : แนวทางการปฏิบัติ, การส่งมอบบ้าน, เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด


Abstract

In general, there are many problems in the construction business affecting time, quality and cost. This study focuses on the average delivery time of housing estate in Bangkok. The main problem was the average delivery time of 154 days per house which exceeded the contract of 120 days. The purpose of this work was to develop guideline for the construction to shorten the completion time of the house.

The study utilized the 7 QC Tools to analyze the root cause of the delay problems. According to the results of brain storming the causes of the excessive construction time were (1) the delay transportation of materials and equipment , (2) the lack of a good plan and (3) the defect in the installed materials and equipment. After that, a focus group method was used to develop guidelines in building the house. Then this guideline was tested with 5 units of two-stories project.

According to the contract, the construction time for each house was 120 days. After completing the project, it could be concluded that the average completion time for each house was 107 days, 47 days less than the previous time or 31% reduction.

Keywords:  Practical Guidelines, Housing Delivery, 7 QC Tools.


แนวทางการลดปัญหาการส่งมอบงานของบ้านพักอาศัย | Guidelines for reducing the housing delivery problems

Master of Engineering in Engineering Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 298
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles