ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำเข้าทองคำเพื่อจำหน่ายของผู้ประกอบการค้าทองคำ ในเขตกรุงเทพมหานคร

Last modified: January 16, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำเข้าทองคำเพื่อจำหน่ายของผู้ประกอบการค้าทองคำในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors influencing gold imports for sale of gold traders residing in Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววนิษฏา กุมพานิชย์
Ms. Wanita Kumpanich
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช
Assoc. Prof. Dr. Jomphong Mongkhonvanit
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง|Citation

วนิษฏา กุมพานิชย์. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำเข้าทองคำเพื่อจำหน่ายของผู้ประกอบการค้าทองคำ ในเขตกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Kumpanich W. (2017). Factors influencing gold imports for sale of gold traders residing in Bangkok. (Master’s independent study). Bangkok: Master in Business Administration (MBA), Siam University.


Abstract

The objective of this study is to explore the factors influencing gold imports for sale of gold traders in Bangkok. A total sample chosen by simple random sampling method consists of 200 gold traders residing in Bangkok area. A set of questionnaires is developed as a data collection tool. The analysis of data is conducted using statistical analysis tools: Frequency, Percentage, Mean, and Standard Deviation. One Way ANOVA (F – test) and Chi-Square are applied to test the hypothesis.

The findings report that the majority of the correspondents possess the authorized capital of between 151 – 200 million baht. They have been running their business for 6 – 10 years. The annual income generated range 51 – 100 million baht per year. The number of customers range 101 – 200 people respectively. On the scope of gold imports for sale of gold traders in Bangkok, the correspondents import 25 kilograms of gold per one delivery. The imported gold types are gold bars, gold jewelries, and gold coins. The purchase value per order is less than or equal to fifty million baht. The purchase order is made monthly. In terms of the average score regarding the significance of business environment factors affecting gold imports for sale of gold traders residing in Bangkok area, Economic Factor plays the most significant role ( = 4.55), followed by Political and Legal Factor ( = 4.38), Social Factor ( = 4.33), and Technological Factor ( = 4.20) respectively. The tested hypothesis indicates that basic elements of entrepreneurs differently affect gold imports for sale of gold traders residing in Bangkok area at the statistical significance level of 0.05.

The Economic Factor is significant to the imports of gold for sale of traders. Traders are advised to closely monitor the economic conditions both domestically and globally. The analysis on profit tendency and opportunity is also suggested.

Keywords:  Gold, Import, Gold Trader.


ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำเข้าทองคำเพื่อจำหน่ายของผู้ประกอบการค้าทองคำ ในเขตกรุงเทพมหานคร / Factors Affecting the Import of Gold for Sale of Gold Traders in Bangkok

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 238
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code