ปัจจัยการตัดสินใจสร้างรายได้จากเกมส์ออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

Last modified: January 16, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยการตัดสินใจสร้างรายได้จากเกมส์ออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
Decision Making Factors for Earning from Online Games on Master Degree of Business Administration in Siam University
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวัชรินทร์ กลับทับลังค์
Mr. Watcharin Klubtublung
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ชิตวร ลีละผลิน
Dr.Chitavorn Leelaplin
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง|Citation

วัชรินทร์ กลับทับลังค์. (2560). ปัจจัยการตัดสินใจสร้างรายได้จากเกมส์ออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Klubtublung W. (2017). Decision making factors for earning from online games on Master Degree of Business Administration in Siam University. (Master’s independent study). Bangkok: Master in Business Administration (MBA), Siam University.


บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการตัดสินใจสร้างรายได้จากเกมส์ออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม จากการดำเนินการสุ่มตัวอย่างของจำนวนประชากร คือ นักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ณ ปีการศึกษา 2560 โดยใช้เครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบของ แบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลมาทำการวิเคราะห์โดยใช้หลักสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และใช้หลักสถิติ t-test, One Way ANOVA (F-test) เพื่อช่วยในการทดสอบสมมติฐาน

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 30 ปี สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ย 10,001 – 20,000 บาท สำหรับระดับความเชื่อมั่นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสร้างรายได้จากเกมส์ออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยามมากที่สุดเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ลำดับที่ 1 ด้านอัตลักษณ์ (Identity) (x= 4.31) ลำดับที่ 2 ด้านอาชีพ (Career) (x= 4.28) ลำดับที่ 3 ด้านการศึกษา (Education) (x= 4.28) ลำดับที่ 4 ด้านสังคม (Social) (x= 4.26) ลำดับที่ 5 ด้านการสร้างรายได้จากเกมออนไลน์ (Earnings from Online Games) (x= 4.24) ลำดับที่ 6 ด้านเทคโนโลยี (Technology) (x= 4.21) ตามลำดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า โดยรวมแล้วปัจจัยส่วนบุคคล และการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการสร้างรายได้จากเกมออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม แตกต่างกัน อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การที่จะสร้างรายได้จากเกมออนไลน์นั้น มีองค์ประกอบหลากหลายที่จะต้องนำมาใช้ในการพิจารณา โดยเฉพาะปัจจัยทางด้านการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการสร้างรายได้ว่าสามารถนำมาปรับใช้ได้ และสามารถสร้างรายได้ได้จริง อย่างที่คาดการณ์เอาไว้

คำสำคัญ: การสร้างรายได้, การตัดสินใจ, นักศึกษาปริญญาโท


Abstract

The objective of this research was to study about Decision making Factors for Earning from Online Games on Master Degree of Business Administration in Siam University. The participants are Master Degree of Business Administration students in 2017 and the researcher employed questionnaires as tools for data collection. The analytical methodologies included statistical tools: frequency, percentage, mean and standard deviation. T-Test and One-way Anova (F-Test) were utilized to test the hypothesis.

Findings and results indicated that majority of the participants were females whose ages were between 20 – 30 years old. The participants’ marital status was married. Their educational background was Bachelor’s Degree. Monthly income the participants earned varied from 10,001 – 20, 000 baht. The mean of trust levels influencing decision making for earning from online games on Master degree of Business Administration in Siam University was analyzed from highest to lowest as follows: 1) Identity (= 4.31), 2) Career (= 4.28), 3) Education (= 4.28), 4) Social (= 4.26), 5) Earnings from Online Games (= 4.24) and 6) Technology (= 4.21) respectively. The tested hypothesis showed that overall, individual factors and different decision influencing earning from online games on Master degree of Business Administration in Siam University differed at 0.05 level of significance.

The earning from online games consists of many elements to be considered, especially the decision factors that affect earnings can be used and can make real income as expected.

Keywords:  Earning, Decision, Master Degree students.


ปัจจัยการตัดสินใจสร้างรายได้จากเกมส์ออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม / Decision Making Factors for Earning from Online Games on Master Degree of Business Administration in Siam University

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 648
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code