ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน

Last modified: April 11, 2021
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน
The Factors has Influenced Purchasing Decision at Kingpower Duty Free Shop of Chinese Tourist
ชื่อนักศึกษา:
Author:
Miss Ruli Ma
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช
Assoc. Prof. Dr. Jomphong Mongkhonvanit
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

Ma, RuLi. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีน 2) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน และ 3) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จานวน 400 คน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลมาทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova: f-test)

จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 39 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 40,000 บาท สถานภาพสมรส และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ส่วนพฤติกรรมการซื้อสินค้าพบว่า สินค้าที่ซื้อคืออาหาร และของที่ระลึก มีวัตถุประสงค์ในการซื้อเพื่อเป็นของฝาก หรือ ของขวัญ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ คือ ตนเอง มีช่องทางการซื้อที่สาขาของคิง เพาเวอร์ และขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ คือ การส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ยังพบว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยภาพรวมมีการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก สามารถเรียงลาดับได้ดังนี้ (1) ด้านการส่งเสริมการตลาด (2) ด้านพนักงาน (3) ด้านกระบวนการให้บริการ (4) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (5) ด้านราคา (6) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และ (7) ด้านผลิตภัณฑ์

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพหลักของนักท่องเที่ยว ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน ในส่วนของ สถานภาพ ของนักท่องเที่ยว ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และยังพบว่า พฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ และช่องทางการซื้อ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน นอกจากนี้สินค้าที่ซื้อ วัตถุประสงค์ในการซื้อ โอกาสในการซื้อ และขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05


Abstract

The purpose of this research aims for: (1) study personal factors of Chinese tourist, (2) study purchasing behavior in Kingpower duty free shop of Chinese tourist and (3) study factors has influence to purchasing decision at Kingpower duty free shop of Chinese tourist. The research was conducted by representative sample around 400 persons. Data were collected using questionnaire, frequency, percentage, mean, standard deviation and One-way Anova: f-test.

The finding research was : majority of answerer are female average age between 30-39 years old, who had completed their education level in bachelor degree, average income 30,001-40,000 baht per month, they marital status are married and employee at private company. The goods that they buy is food and souvenir. Buying purpose is for souvenir and gift. Buying decision by their own, buying distribution by walk at Kingpower duty free shop and buying procedure is promotion. In addition to buying purchasing at Kingpower duty free shop of Chinese tourist. In overall Chinese tourist had high level in purchasing decision, that is to say: (1) promotion, (2)personal, (3)service processing, (4)physical environment, (5)price, (6)distribution channel and (7)product.

Hypothesis testing found that: the tourist had differed in gender, age, education level, income and occupation they had differed in an influence to purchasing decision at Kingpower duty free shop. However the tourist had differed in status they had similar in an influence to purchasing decision in overall and aspect. Furthermore Chinese tourist behavior in purchasing decision participant and distribution channel had differed in an influence to purchasing decision at Kingpower duty free shop. As for product, purpose, buying chance and purchasing decision procedure had similar in purchasing decision at Kingpower duty free shop in overall and aspect for level of statistical significance 0.05.


ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน  | The Factors has Influenced Purchasing Decision at Kingpower Duty Free Shop of Chinese Tourist

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 431
Previous: ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์ออกกำลังกายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Next: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำเข้าทองคำเพื่อจำหน่ายของผู้ประกอบการค้าทองคำ ในเขตกรุงเทพมหานคร
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code