ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่ง Orange by Kerry สาขา ยโสธรตาดทอง จังหวัดยโสธร

Last modified: June 18, 2024
You are here:
Estimated reading time: 2 min

Title: Factors Affecting the Decision to Select of Orange by Kerry Express in Yasothon Tad-thong Branch, Yasothon Province

ชื่อโครงการ: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่ง Orange by Kerry สาขา ยโสธรตาดทอง จังหวัดยโสธร

Author: Mr. Kittidet Phophin

ชื่อผู้วิจัย: นายกิตติเดช โพธิ์พิณ

Advisor: ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์ – Dr. Teetima Piyasirisilp

Degree: การจัดการทั่วไป – General Management

Major: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) – Master of Business Administration

Faculty: บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)

Academic year: 2566 (2023)

Published: การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 18-20 มกราคม 2566 (หน้า 208-219 ) | The 15th National and International Academic Conference “Creating Shared-Value and Innovation for Sustainability” 18-20 January 2023 (pp.208-219)  คลิก   PDF


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการตัดสินใจใช้บริการขนส่ง Orange by Kerry สาขา ยโสธรตาดทอง จังหวัดยโสธร การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แนวคำถามการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจาก 3 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มลูกค้าที่ขายของออนไลน์ 2) กลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุ และ 3) กลุ่มลูกค้าประจำ รวม 30 คน

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคาเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจใช้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด และในส่วนด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการและด้านลักษณะทางกายภาพ เป็นปัจจัยในการตัดสินใจใช้บริการในระดับมาก สำหรับด้านผลิตภัณฑ์และราคา ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า มีความคุ้มค่ามากที่สุดในการเข้ามาใช้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ให้ความเห็นว่าการจัดส่งพัสดุมีความรวดเร็วมากเป็นที่น่าพอใจ สามารถตรวจสอบสถานะพัสดุได้ตลอดเวลา และในส่วนของด้านราคามีความสมเหตุสมผลไม่แพงจนเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับราคาของคู่แข่งที่อยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ สำหรับสาขาที่ต้องการเพิ่มปริมาณพัสดุและรายได้ต่อวันควรเปิดให้บริการหลังเวลาทำการซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ทำงานประจำที่มีข้อจำกัดทางด้านของเวลา มีความยืดหยุ่นให้ลูกค้าสามารถส่งพัสดุได้เพิ่มขึ้น

Keywords: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจ, บริการขนส่งสินค้า


Abstract

This research objective was to investigate the factors affecting decision-making to select Orange by Kerry Express in Yasothon Tad-Thong branch, Yasothon province. This research was qualitative research that collected all the data through in-depth semi-structured interviews. The primary informers were customers who used the service and could be categorized into 3 groups: 1) Customers who sell the online products; 2) Elderly customers; 3) Loyalty customers, with a total of 30 people.

The results revealed that most of the interviewees commented that products and prices were significant factors in the decision-making process to use the service at the highest level. Location, marketing promotion, personnel, process and physical characteristics were factors in determining to use of the service at a high level. Most of the interviewees commented that products and prices were the most valuable and worthwhile for them to use the service.

As for products, the interviewees commented that the parcel delivery was satisfactorily speedy. The parcel status could be checked at any time. The price, was reasonable, not too expensive when compared to the price of competitors in the same service area. However, for branches that desire to expand the number of parcels and daily earnings, they should extend the business hours, which would be an option for customers who work at regular business hours with time limitation, enabling customers to send more parcels.

Keywords: marketing mix factor, decision, and parcel service


Factors Affecting the Decision to Select of Orange by Kerry Express in Yasothon Tad-thong Branch, Yasothon Province / ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่ง Orange by Kerry สาขา ยโสธรตาดทอง จังหวัดยโสธร

6417100003 นายกิตติเดช โพธิ์พิณ Mr. Kittidet Phophin 2566 (2023) Factors Affecting the Decision to Select of Orange by Kerry Express in Yasothon Tad-thong Branch, Yasothon Province สารนิพนธ์ (Independent Study), Advisor: ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์ – Dr. Teetima Piyasirisilp, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) – Master of Business Administration, การจัดการทั่วไป – General Management, Bangkok: Siam University

Academic Year 2023, Graduate School 2023, IMBA, IMBA 2023, Independent Study, Independent Study 2023, Master of Business Administration, Master of Business Administration (International Program) 2023, Master of Business Administration 2023, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) – Master of Business Administration,การจัดการทั่วไป – General Management

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 53
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code