ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนักกีฬาเรือยาวมังกรทีมชาติไทย

Last modified: January 25, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนักกีฬาเรือยาวมังกรทีมชาติไทย
Factors affecting the success of long Dragon of Thai national team
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายเฉลิมชัย เจริญสุข
Mr.Chaleamchai Jaroensuk
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ
Dr. Rungroje Songsraboon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

เฉลิมชัย เจริญสุข. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนักกีฬาเรือยาวมังกรทีมชาติไทย. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ผลการวิจัยของปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า จำนวน และร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะทางประชากร พบว่านักกีฬาพายเรือส่วนใหญ่เป็น เพศชายจำนวน 211 คน ร้อยละ 52.8 เพศหญิง 189 คน ร้อยละ 47.3 มีอายุส่วนใหญ่มากกว่า 20 ปีขึ้นไป จำนวน 238 คน ร้อยละ 59.5 อายุ 16-20 ปีขึ้นไป จำนวน 101 คน ร้อยละ 25.3 อายุน้อยกว่า 20 ปีขึ้นไป จำนวน 50 คน ร้อยละ 12.5 อายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 11 คน ร้อยละ 2.8 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 249 คน ร้อยละ 62.3 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 85 คน ร้อยละ 21.3 ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 57คน ร้อยละ 14.3 ทำงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง จำนวน 9 คน ร้อยละ 2.3 ระดับรายได้ 10,000 – 20,000 จำนวน 199 คน ร้อยละ 49.8 ต่ำกว่า 10,000 จำนวน 164 คน ร้อยละ จำนวน 41.0 รายได้ 30,000 จำนวน 37 คน ร้อยละ 9.3
การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Pearson Correlation) โดยได้ค่าสถิติดังนี้ ด้านผู้จัดการทีม (0.70) ด้านผู้ฝึกสอน (0.60) ด้านนักกีฬา (0.71) โดยทั้งหมดมีค่า Sig. (0.00) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน

 


Abstract

The findings of personal collectibles found that the number and percentage of sample groups according to demographic characteristics found that most rowing athletes were 211 male (52.8%) 189 women (47.3%) 238 people, (59.5%) aged 16-20 years, 101 people, (25.3%) younger than 20 years old, 50 people, (12.5%) younger than 15 years, 11 people, (2.8%), have 249 students / students (62.3%), civil servants / state enterprise employees, 85 persons, (21.3%) private businesses 57 persons, (14.3%) work, private / hire companies, 9 persons, (2.3%) income levels 10,000 – 20,000, 199 persons, (49.8%) lower than 10,000 164 people, 41.0%, than 30,000, 37 people (9.3%)
Hypothesis testing by correlation analysis (Pearson Correlation) by statistic as follows;
The team manager (0.70), the trainer side (0.60), the athlete (0.71), all have a Sig. Value (0.00), therefore accepting the hypothesis.

 


ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนักกีฬาเรือยาวมังกรทีมชาติไทย

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1182
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code