ระบบควบคุมหุ่นยนต์และบันทึกข้อมูลบริการในโรงพยาบาลสนาม

Last modified: August 9, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบควบคุมหุ่นยนต์และบันทึกข้อมูลบริการในโรงพยาบาลสนาม
Field Hospital Robot Control System and Service Record
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายกษชานน  โพธิ์ไพจิตร  6104800007, นายธนวรรษ  มีสง่า  6104800030
Mr. Kasachanon  Phopichit  6104800007, Mr. Tanawat  Meesange  6104800030
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอก  บำรุงศรี
Mr. Eak  Bamrungsi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

กษชานน  โพธิ์ไพจิตร  และธนวรรษ  มีสง่า. (2564). ระบบควบคุมหุ่นยนต์และบันทึกข้อมูลบริการในโรงพยาบาลสนาม. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Phopichit K., & Meesange T. (2021). Field hospital robot control system and service record. (Project). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

          ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบควบคุมหุ่นยนต์และบันทึกข้อมูลบริการในโรงพยาบาลสนาม เพื่อช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม เนื่องจากผู้ป่วยที่ตรวจพบว่าติดโควิด-19 จะถูกส่งไปกักตัวในโรงพยาบาลสนาม การจัดส่งยาหรือสิ่งของให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม เป็นการเข้าใกล้ผู้ป่วยซึ่งมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของทั้งฝ่ายบุคคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19  คณะผู้จัดทำจึงพัฒนาหุ่นยนต์ส่งยาและสิ่งของขี้นเพื่อทำหน้าที่ส่งยาและสิ่งของแทนบุคลากรทางการแพทย์  เพื่อช่วยให้บุคคลากรทางการแพทย์มีความปลอดภัยมากขึ้น และพัฒนาระบบควบคุมหุ่นยนต์เและจัดเก็บข้อมูลจำนวนรอบในการจัดส่งเพื่อคำนวณระยะเวลาในการกักตัวของผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยควบคุมทิศทางการเดินของหุ่นยนต์และเปิดปิดช่องใส่ของภายในหุ่นยนต์ระยะไกลผ่านแอปพลิเคชัน Blynk สั่งงานผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ โดยการส่งสัญญาณผ่านแผงวงจรโหนดเอ็มซียู พัฒนาชุดคำสั่งผ่านโปรแกรมอาดูโน่ ไอดีอี

คำสำคัญ: หุ่นยนต์ส่งของ, โควิด-19, แอปพลิเคชัน, โรงพยาบาลสนาม


Abstract

     The objective of this project was to develop an application for controlling robotics and the service logging system in the Field Hospital. Nowadays, there are many COVID-19 cases, therefore, a field hospital has been implemented. To help make medical staff secured, the system used robots to deliver medicine instead. The system keeps track of the robot regarding the number of deliveries, direction, and pocket opening/closing using Blynk application. The application can be installed and operated on mobile phones. The signaling was deployed by Node MCU circuit and developed by Arduino IDE.

Keywords: delivery robot, COVID-19, application, field hospital.


ระบบควบคุมหุ่นยนต์และบันทึกข้อมูลบริการในโรงพยาบาลสนาม |  Field Hospital Robot Control System and Service Record

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 377
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print