ระบบการแจ้งซ่อม ชาญอิสระซิตี้โฮมคอนโด

Last modified: August 9, 2022
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบการแจ้งซ่อม ชาญอิสระซิตี้โฮมคอนโด
Maintenance Notification System for Charn Issara City Home Condominium
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวตวงพร  เถระสวัสดิ์  6104800015, นางสาวหทัยรัตน์  เพชรสังข์  6104800025, นางสาวปรียาพร วิสัยเกตุ  6104800029
Miss Toungporn  Thearasawad  6104800015, Miss Hathairat  Phetsang  6104800025,  Miss Phreyapon  Visaiget  6104800029
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอก  บำรุงศรี
Mr. Eak  Bamrungsi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

ตวงพร  เถระสวัสดิ์, หทัยรัตน์  เพชรสังข์  และปรียาพร วิสัยเกตุ. (2564). ระบบการแจ้งซ่อม ชาญอิสระซิตี้โฮมคอนโด. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Thearasawad T., Phetsang H., & Visaiget P. (2021). Maintenance notification system for Charn Issara city home condominium. (Project). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

    ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการแจ้งซ่อมบำรุงของคอนโดชาญอิสระซิตี้โฮม  โดยปัจจุบันคอนโดชาญอิสระซิตี้โฮมรับแจ้งซ่อมบำรุงและบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมเอ็กเซลเท่านั้น เกิดปัญหาข้อมูลการแจ้งสูญหาย พนักงานกรอกข้อมูลผิดพลาด ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ยาก จากปัญหาดังกล่าวทำให้ทางคณะผู้จัดทำพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการแจ้งซ่อมบำรุงของคอนโดชาญอิสระซิตี้โฮม ประกอบด้วย 1) ส่วนพนักงาน จัดการข้อมูลการแจ้งซ่อม อัพเดทการซ่อมบำรุง ทำรายงานการแจ้งซ่อม 2) ส่วนลูกบ้าน ระบบแจ้งซ่อม อัพเดทการซ่อมบำรุง พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP CSS และJavaScript ในการเขียนชุดคำสั่ง จัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL และภาษา SQL ช่วยให้การจัดการข้อมูลแจ้งซ่อมมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดภาระงานของพนักงานลง ลดความผิดพลาดในการบันทึกการแจ้งซ่อมบำรุง และยังสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้อย่างรวดเร็ว

คำสำคัญ : ซ่อมบำรุง, เว็บแอปพลิเคชัน, แจ้ง


Abstract

        The objective of this project was to develop an application for Charn Issara City Home’s Maintenance Request System. Previously, they used Microsoft Excel for data and there were many human errors. Therefore, the final application will be web-based system. The system will help them keep their data up-to-date and online. It has two components: The maintenance staff section and the requester system. The first part was composed of the complaint registration, maintenance information and reporting subsystem, and the second part was for requesting and updating. The development tools were PHP, JavaScript and CSS.

Keywords: maintenance, web application, inform.


ระบบการแจ้งซ่อม ชาญอิสระซิตี้โฮมคอนโด |  Maintenance Notification System for Charn Issara City Home Condominium

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 532
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print