ระบบป้องกันและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ณ สถานีรถไฟฟ้า MRT ท่าพระ

Last modified: April 5, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
ระบบป้องกันและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ณ สถานีรถไฟฟ้า MRT ท่าพระ
Fire Prevention and Notification System at Tha Phra MRT Station
ชื่อผู้เขียน –
Author:
ชนสิทธิ์ พ่วงจินดา – Chanasit poungjinda
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ผศ. พกิจ สุวัตถิ์ – Asst. Prof. Pakit Suwat
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
1/2565 (2022)

บทคัดย่อ

     ปริญญานิพนธ์นี้นำเสนอ ระบบป้องกันและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ณ สถานีรถไฟฟ้า MRT ท่าพระ ซึ่งเป็นประสบการณ์จริงที่ได้รับมาจากการออกฝึกปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาภาคปฏิบัติระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับบริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จํากัด ซึ่งทางบริษัทได้มอบหมายงานให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานีรถไฟฟ้า MRT ส่วนต่อขยายท่าพระ ดูแลระบบวิศวกรรมภายใน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ และระบบป้องกันอัคคีภัย ผลจากการออกปฏิบัติงานจริงทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: ระบบไฟฟ้า, ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ , ระบบป้องกันอัคคีภัย , Tha Phra MRT


Abstract

     This project focused on the light and sound evacuation fire alarm protection system at Tha Phra MRT station. This was experience gained from the cooperative education project between Siam University and Wire and Wireless Company Limited. The company assigned the student to perform duties at the electric train extension, and take care of the internal engineering systems such as electrical systems, fire alarm systems, and fire protection system. As a result, the knowledge gained can be applied to future careers.

คำสำคัญ: electrical system, fire alarm system, fire protection system, Tha Phra MRT


ผศ. พกิจ สุวัตถิ์ – Asst. Prof. Pakit Suwat, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 1/2565 (2022)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 14
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print