การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (Solar Rooftop) 1,998.99 kWp

Last modified: April 5, 2024
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 1,998.99 kWp
Installation of Solar Panels Solar Rooftop 1,998.99 kWp
ชื่อผู้เขียน –
Author:
ชนิสรา ฉายอรุณ, ตะวันชัช สุขสมัคร์
Chanisara Chayarun, Tawanchat Suksamak
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ – Asst. Prof. Wipavan Narksarp
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2565 (2022)

บทคัดย่อ

     รายงานสหกิจศึกษานี้นำเสนอประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการถอดแบบและติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้โซล่าเซลล์แบบออนกริด 1,998.99 kWp ซึ่งได้ทำการศึกษาและปฏิบัติจริงโดยระบบที่นำเสนอนี้ถูกเชื่อมต่อไปยังกริดของการไฟฟ้าและไม่ต้องการแบตเตอร์รี่ในการเก็บพลังงาน การติดตั้งใช้แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ ขนาด 665 Wp จำนวน 3,006 แผ่น ในส่วนแรกของรายงานนี้เป็นการอธิบายหลักการทำงานของส่วนประกอบที่ต้องการใช้งานสำหรับระบบ เช่น อินเวอร์เตอร์ สายไฟสำหรับแผงโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์และขั้วต่อสำหรับแผงโซล่าเซลล์ ส่วนที่สองของรายงานนำเสนอการถอดแบบ ได้แก่ การคำนวณหาจำนวนแผ่นโซล่าเซลล์ การคำนวณความต้องการกำลังไฟฟ้า การคำนวณค่าพิกัดกำลังของอินเวอร์เตอร์ และการคำนวณหาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งตลอดจนการจัดทำรายการวัสดุอุปกรณ์และการทำรีพรอทรายงาน ได้ถูกนำมาเสนอในรายงานสหกิจศึกษาอย่างสมบูรณ์และผลจากการปฏิบัติงานจริงทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: โซล่าเซลล์, อินเวอร์เตอร์, แบตเตอรี่


Abstract

This cooperative education project presented practical experience in dismantling and installing a 1,998.99 kWp on-grid photovoltaic system. The electric grid does not require batteries to store energy. This installation used 3,006 sheets of 665 Wp monocrystalline solar panels. The first part of this report describes the operation principle of the components required for the system such as inverters, wires for solar panels, solar panel connectors, and connectors for solar panels The second part of the report presents a breakdown: the calculation of the number of solar cells, calculation of electricity demand, calculation of the power rating of the inverter and the calculation of equipment required for installation. The preparation of a list of materials has been fully shown in the cooperative education report. The results from real practice make it possible to apply the knowledge gained in the real world appropriately.

คำสำคัญ: solar cell, inverter, battery


ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ – Asst. Prof. Wipavan Narksarp, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 3/2565 (2022)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 29
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print