อุปกรณ์สำหรับตัดต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง

Last modified: April 5, 2024
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
อุปกรณ์สำหรับตัดต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง
Load Break Switch
ชื่อผู้เขียน –
Author:
พฤกษ กุมพล – Phruk Khumpol
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
อาจารย์จุระ ฮ่านต่ำ – Mr. Jura Hantam
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
1/2565 (2022)

บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษานี้นำเสนอเกี่ยวกับ อุปกรณ์สำหรับตัดต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง (Load Break Switch) เป็นเรื่องของการศึกษาอุปกรณ์สำหรับตัดต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง (Load Break Switch) ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้จากการออกฝึกปฏิบัติในโครงการสหกิจศึกษาภาคปฏิบัติ โดยได้เข้าปฏิบัติงานใน การไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2565 รวมทั้งสิ้น 17 สัปดาห์ ซึ่งทางการไฟฟ้า ฯ ได้มอบหมายให้ดูแลในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับตัดต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง (Load Break Switch) เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับตัดต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง (Load Break Switch) ตามมาตรฐานของ กฟน. ผลจากการออกปฏิบัติงานจริง สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: การติดตั้งอุปกรณ์สำหรับตัดต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง, อุปกรณ์สำหรับตัดต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง, มาตรฐานของ กฟน.


Abstract

This cooperative education project presented about the installation of a Load Break Switch, derived from work-based education projects at Metropolitan Electricity Authority, Thonburi District from August 20 to December 17, 2022, for a total of 17 weeks. The main project assigned by the Metropolitan Electricity Authority was the Installation of a Load Break Switch and Knowledge of equipment used to assemble and install a Load Break Switch according to MEA’s standards. The results suggested that knowledge of this practical education can be used and applied to the real work accordingly.

คำสำคัญ: installation, Load Break Switch, standard of MEA


อาจารย์จุระ ฮ่านต่ำ – Mr. Jura Hantam, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 1/2565 (2022)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 15
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print