“เดินสายเตะบอล ตะลอนทัวร์สายบุญ” ของ บริษัท เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 

Last modified: December 8, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
“เดินสายเตะบอล ตะลอนทัวร์สายบุญ” ของ บริษัท เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 
Football Trip for Charity
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายฉัตรชัย   พลับขาว, นายอนนท์  ศรีละคร, นายทรรศกรณ์  กนกวนาวงศ์
Mr. Chatchai  Plabkhao, Mr. Arnon  Srilakorn, Mr. Tassakorn  Kanokwanawong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศุภัตรา  ฮวบเจริญ
Miss Supattra  Huabcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2560
2/2017

การอ้างอิง|Citation

ฉัตรชัย  พลับขาว, อนนท์  ศรีละคร และ ทรรศกรณ์  กนกวนาวงศ์. (2560). “เดินสายเตะบอล ตะลอนทัวร์สายบุญ” ของ บริษัท เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด . (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Plabkhao C., Srilakorn A. & Kanokwanawong T. (2017). Football Trip for Charity. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

     โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ให้เป็นอีกหนึ่งในรูปแบบตัวเลือกใหม่ในการท่องเที่ยวในอนาคต 2)เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีขึ้นจากการจัดกิจกรรมอีเว้นท์การแข่งขันฟุตบอลการกุศลขึ้นและเพื่อจัดทำโปรแกรมทางการท่องเที่ยวในรูปแบบเชิงกีฬา 3)เพื่อการกุศลเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนและมอบทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่โรงเรียนในชนบท ณ จังหวัด น่าน

     จากที่กล่าวมาคือการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับสถานที่ประกอบการอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) และยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท รวมไปถึงสร้างประสบการณ์ในการท่องเที่ยวแบบใหม่ให้กับบริษัทและนักท่องเที่ยวอีกด้วย จึงได้จัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวในรูปแบบเชิงกีฬา (Sport Tourism) โดยใช้ชื่อโปรแกรมนี้ว่า “เดินสายเตะบอล ตะลอนทัวร์สายบุญ” ของ บริษัท เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 

จากการจัดทำโครงงาน “เดินสายเตะบอล ตะลอนทัวร์สายบุญ” ของ บริษัท เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด  คณะผู้จัดทำได้ประสบการณ์ตรงจากขั้นตอนการลงมือปฏิบัติงานในสถานที่จริง บรรยากาศการทำงานและได้ทราบถึงปัญหาต่างๆในการทำงาน ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการลงมือปฏิบัติงานจริง

คำสำคัญ: กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา, จังหวัดน่าน


Abstract

The objectives, of this project were: 1) to organize activities of sport tourism as alternatives for future tourism; 2) to promote exercise for physical and psychological health through events of football competition; and 3) to raise funds for purchasing educational equipment and grant scholarships to underprivileged children in rural schools in Nan province.

From the above objectives, this innovative project for the company promoted sport tourism and increased the company revenue. Also, the project created new tourism expiries for both company and tourists. The authors thus prepared a sport tourism program entitled “Football Trip for Charity for Navigator Service (Thailand) Co., Ltd.

From preparing this project, “Football Trip for Charity for Navigator Service (Thailand) Co., Ltd., the authors have gained direct experience from real practice at real site, understood the problems, and learned to solve the potential problems at the real working situation the methods of solving the problems at hand during working.

Keywords:  Sport Tourism, Nan Province.


“เดินสายเตะบอล ตะลอนทัวร์สายบุญ” ของ บริษัท เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด | Football Trip for Charity

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 59
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code