คิวอาร์โค้ดสำหรับบันทึกไทม์ไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย

Last modified: November 28, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
คิวอาร์โค้ดสำหรับบันทึกไทม์ไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
Utilizing a QR Code for Recording the Timeline of Thai Tourists
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย สหรัถ ณัชยพลวรกุล, นาย ปัญญา แซ่เฮง, นาย พัสกร รักสี
Mr.  Saharat  Nutchyapolworakul, Mr.  Panya  Sae-Heng, Mr.  Phatsakorn  Raksi
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ศุภัตรา ฮวบเจริญ
Ms. Supattra Huabcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

สหรัถ ณัชยพลวรกุล, ปัญญา แซ่เฮง และ พัสกร รักสี. (2563). คิวอาร์โค้ดสำหรับบันทึกไทม์ไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Nutchyapolworakul S., Mr.  Panya  Sae-Heng P., &  Raksi P. (2020). Utilizing a QR code for recording the timeline of Thai Tourists. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษาเรื่องคิวอาร์โค้ดสำหรับบันทึกไทม์ไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยจัดทำผ่านสื่อออนไลน์คือ QR Code โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อจัดทำคิวอาร์โค้ดสำหรับบันทึกไทม์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 เนื่องจากปัจจุบันมีการระบาดของโรคโควิด-19มาเป็นเวลานานกว่า1ปี  และมีการปกปิดไทม์ไลน์ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะติดตามกลุ่มเสี่ยงได้ และ คณะผู้จัดทำได้จัดทำคิวอาร์โค้ดสำหรับบันทึกไทม์ไลน์ และสร้างชุดคำถามเกี่ยวกับไทม์ไลน์การเดินทางของนักท่องเที่ยวจำนวน 19 คำถามผ่าน Google Form และส่งมอบให้ทางบริษัทรุ่งโรจน์ทัวร์ได้ทดสอบระบบคิวอาร์โค้ดให้กับนักท่องเที่ยว และบุคคลากรทางการแพทย์ที่กำลังจะออกเดินทางได้ทดลองใช้ระบบคิวอาร์โค้ด พบว่า เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58 อายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 74 สถานะภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 81 ไม่มีโรคประจำตัว คิดเป็นร้อยละ 79 ไม่แพ้ยา คิดเป็นร้อยละ 92 ไม่แพ้อาหาร คิดเป็นร้อยละ 85 และ ได้รับวัคซีน 1-2โดส คิดเป็นร้อยละ 65 ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คำสำคัญ: คิวอาร์โค้ด, ไทม์ไลน์, นักท่องเที่ยวชาวไทย


Abstract

The cooperative educational project on QR code for recording the timeline of Thai tourists was created via online media, QR Code, with the objective of: 1. ) To create the QR Code for recording the time of Thai Tourists; 2. ) To study the time of Thai Tourists in the epidemic of the Covid-19 virus. Due to the current outbreak of COVID-19, there was quite a lot of timeline concealment, which is an inappropriate act because the officers were unable to track down the risk groups. The students prepared the QR code for recording the timelines and used Google Form to create a series of traveling timeline questions for travelers. Rungroj Tour tested the QR code system for tourists and medical personnels who were about to leave. It was investigated that females accounted for 58 aged 21-30 years, representing 74 were single, accounting for 81 had no underlying disease,  79 no drug allergy, 92  no food allergy, 85 and received 1-2 doses of vaccine, representing a percentage.  65 met the intended objectives.

Keywords:  QR code, timeline, Thai tourists.


คิวอาร์โค้ดสำหรับบันทึกไทม์ไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย | Utilizing a QR Code for Recording the Timeline of Thai Tourists

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 283
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code