การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

Last modified: October 7, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
The Operation of Vocational Education Development Plan (2017-2036) Strategy 6: Efficiency increasing of management system in vocational education of vocational college, Institute of vocational education in the Eastern Region
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวปุณนภา  พงษ์สิน
Miss Poonnapha  Phongsin
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.นลินี  สุตเศวต
Dr. Nalinee  Sutsavade
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
Master of Education
สาขาวิชา:
Major:
การบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา
Educational Administration and Leadership
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2562
2019
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
แหล่งเผยแพร่ผลงาน
การประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4: การศึกษายุค Digital Disruption (The 4th APHEIT-ED Academic Conference 2020: Digital Disruption in Education) วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

การอ้างอิง|Citation

ปุณนภา พงษ์สิน. (2562). การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Phongsin P. (2019). The Operation of Vocational Education Development Plan (2017-2036) Strategy 6: Efficiency increasing of management system in vocational education of vocational college, Institute of vocational education in the Eastern Region. (Master’s thesis). Bangkok: Graduate Schools, Siam University.


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  และ 3.เพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีขนาดต่างกัน การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ กลุ่มประชากร คือ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  จำนวน 9 วิทยาลัย โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ 1. ผู้บริหารและรองหัวหน้างานด้านนโยบายและแผนงาน และ 2.ครูผู้ปฏิบัติงาน รวม  45 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1.เป้าเหมายการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ใน 4 กลยุทธ์ มีการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง พบว่า การดำเนินงานตามเป้าหมายของกลยุทธ์ ทั้ง 4 ข้อ กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลทั้ง 45 คน มีการดำเนินงานตามเป้าหมายทุกสถาบัน คิดเป็นร้อยละ 100 และระดับการดำเนินงานตามแผนงานในกลยุทธ์ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวมมีการดำเนินงานตามแผนงานอยู่ใน ระดับมาก (x̅ =4.13)

2.ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =3.84)

3.เปรียบเทียบการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ที่มีขนาดแตกต่างกัน ไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญ ที่ 0.05

คำสำคัญ: แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา, การดำเนินงาน, สถาบันอาชีวศึกษา


Abstract

Purposes of the research were: 1. to study the operation of vocational education development plan (2017-2036) strategy 6; 2. to provide problems and obstacles of the operation of vocational education development plan (2017-2036) strategy 6 and 3. to compare the operation of vocational education development plan (2017-2036) strategy 6 increasing efficiency of management systems in regions which have different sizes. This study was based on quantitative research. Nine institutes of vocational education in the Eastern region were the population of the study. The sample group were administrators deputy chiefs of policy and planning and operators a total of 45 people. Frequency, percentile, mean and standard deviation were applied for statistics.

Results of the study found that the operation of vocational education development plan (2017-2036) strategy 6 in all 4 master plans in were operated in according to the objectives. The forty-five samples who provided data also operated by the objectives in every institution and were found as 100%. According to the operation level of strategy 6 in 4 master plans, the overall planning operations were found at a high level (x̅ = 4.13) Problems and obstacles in the operation of vocational education development plan (2017-2036) strategy 6 Increasing Efficiency of Management Systems in Vocational Education were found at a high level (x̅ = 3.84) Comparison between the operation of vocational education development plan (2017-2036) strategy 6 Increasing Efficiency of Management Systems in Education of Vocational College, Institute of vocational education in the Eastern region which had different sizes found a different statistical significant at 0.05.

Keywords: Vocational education development plan, Operation, Institute of vocational education.


การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

Master of Education in Educational Administration and Leadership, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 507
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles