ระบบบริหารงานหัวหินฮิลล์รีสอร์ท

Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบบริหารงานหัวหินฮิลล์รีสอร์ท
Hua Hin Hill Resort Management System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายมงคล  ดิษยบุตร, นายอารักษ์ วัฒถากุล, นายอดิสรณ์   น้อยลือนาม
Mr. Mongkol   Disayaboot, Mr. Arak   Watthakul, Mr. Adisorn  Noiluenam
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศรัญธร  มั่งมี
Miss Saranthon Maungmee
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
ธุรกิจดิจิทัล
Digital Business
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2563
2020

การอ้างอิง|Citation

มงคล ดิษยบุตร, อารักษ์ วัฒถากุล และอดิสรณ์ น้อยลือนาม. (2563). ระบบบริหารงานหัวหินฮิลล์รีสอร์ท. (โครงงาน). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

Disayaboot M., Watthakul A., & Noiluenam A. (2020). Hua Hin Hill Resort management system. (Project). Faculty of Information Technology, Siam University.


บทคัดย่อ

ระบบนี้พัฒนาให้ง่ายต่อการใช้งานในรูปแบบของ Window Form Application โดยระบบสามารถรองรับการจองบ้านพัก การเข้าพัก การคืนบ้านพัก การสั่งซื้อสินค้า  รวมถึงการออกรายงานต่างๆ โดยพัฒนาระบบขึ้นมาด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 และได้จัดเก็บลงบนฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 ระบบช่วยให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วมากขึ้น ลดขั้นตอนการทำงาน  ลดข้อผิดพลาด รวมถึงสามารถออกรายงานสรุปยอดการจองบ้านพัก การเข้าพัก การคืนบ้านพัก การสั่งซื้อสินค้าได้

คำสำคัญ: การจอง, การสั่งซื้อ, พัฒนาระบบ


Abstract

This project was developed to be easy to use and based on Window Form Application Template. This project can support room booking, room check in and check out, and orders, as well as generating reports. The system was developed with Microsoft Visual Studio 2010 and database management with Microsoft SQL Server 2008. This project can reserve customers faster, reduce work steps, reduce work problems, and can summarize reports for rooms booking, rooms check in, rooms check out, and orders.

Keywords : Booking, Development System, Orders


ระบบบริหารงานหัวหินฮิลล์รีสอร์ท|Hua Hin Hill Resort Management System

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 89
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print