ปรับปรุงและพัฒนาหน้าจอระบบเว็บไซต์บริการส่งข้อความ

Last modified: May 9, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ปรับปรุงและพัฒนาหน้าจอระบบเว็บไซต์บริการส่งข้อความ
Improvement of the Messaging Service Website Pages
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายนรากร        ปานทับ
Mr. Narakron  Pantab
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศรัญธร มั่งมี
Mrs. Saranthon Maungmee
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
ธุรกิจดิจิทัล
Digital  Business
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

นรากร ปานทับ. (2564). ระบบเว็บไซต์บริการส่งข้อความ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

Pantab N. (2021). Improvement of the messaging service website pages. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Information Technology, Siam University.


บทคัดย่อ

นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ปฏิบัติงาน ที่ บริษัท ทีเคเอ โกลบอล เป็นบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านการส่งข้อความแบบ SMS ได้รับทราบปัญหาของบริษัทว่าหน้าเว็บไซต์ ให้บริการส่งข้อความ โดยปัญหาคือ หน้าระบบใช้งานยาก ไม่สวยงาม ทำให้ผู้ใช้งานไม่เข้าใจการใช้งานระบบเว็บไซต์ ผู้จัดทำได้รับมอบหมายงานให้ออกแบบตัวหน้าเว็บไซต์ใหม่ โดยใช้ระบบ Figma ออกแบบเว็บไซต์สำหรับเว็บไซต์ โดยให้ออกแบบแทบเมนูหลักของเว็บไซต์ หน้าเข้าระบบ หน้าสมัครสมาชิก หน้าส่งข้อความ  ซึ่งเป็นหน้าสำคัญในการใช้ระบบส่งข้อความเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจการทำงานของระบบได้สะดวกขึ้น และหน้าระบบที่สวยงาม

คำสำคัญ: ออกแบบ, ระบบส่งข้อความ, SMS


Abstract

TKA Global Company operates asa SMS messaging business. The company’s service system page is not detailed, The student was assigned to design a new website page using Figma to design a website. The student designed the main menu of the website, login page, membership page, and message page. This is an important page for the messaging system to make it easier for users to understand the working principle of the system.

Keywords: design, message system, SMS


ปรับปรุงและพัฒนาหน้าจอระบบเว็บไซต์บริการส่งข้อความ|Improvement of the Messaging Service Website Pages

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 126
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code