การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน ijob ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ็น. กรุ๊ป 888

Last modified: November 5, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน ijob ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ็น. กรุ๊ป 888
ijob Web Application Development for K.N. Group 888 Limited Partnership
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายภูวไนย   อมรสิน 6204800013
Mr. Puvanhai   Amornsin 6204800013
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา   แหยมเจริญ
Miss Janya   Yamcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

ภูวไนย อมรสิน. (2564). การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน ijob ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ็น. กรุ๊ป 888. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Amornsin P. (2021). ijob web application development for K.N. Group 888 Limited Partnership. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ็น.กรุ๊ป 888  เป็นผู้ให้บริการด้านไอทีและซอฟต์แวร์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศให้กับองค์กรต่างๆ สำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ijob เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นสื่อกลางออนไลน์สำหรับช่างหรือผู้รับเหมาที่ต้องการหางาน และผู้ว่าจ้างที่ต้องการหาช่างที่ตรงกับความต้องการ โดยโมดูลที่ผู้จัดทำได้รับผิดชอบ ได้แก่ โมดูลลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบหรือฝ่ายบริการลูกค้า สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้ระบบทั้งหมด โดยได้พัฒนาเพื่อรองรับการทำงานแบบครอสแพลตฟอร์ม ด้วย Nuxt Js และ Vuetiry Framework บริหารจัดการข้อมูลด้วยฐานข้อมูล NoSQL ของ Firebase ซึ่งเว็บแอปพลิเคชัน ijob จะทำให้เกิดแหล่งรวมช่างฝีมือและผู้รับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาช่าง ก่อนให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้

คำสำคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน, สื่อกลางออนไลน์, ช่างรับเหมา


Abstract

K.N. Group 888 Limited Partnership is an IT and software service provider that designs and develops information systems for organizations. The ijob web application is a product the company developed to be an online center for technicians or contractors looking for work, and employers who want to find technicians that meet their needs. The cooperative education internship student was assigned to design and develop the registration and login modules for administrators and customer service for data management of system users. It was developed for cross-platform by using Nuxt Js and Vuetiry Framework, and managing data with Firebase, which is a NoSQL database. The ijob web application provides a trusted technician and to create employment and generate income.

Keywords:  web application, online technician center, K.N. Group 888.


การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน ijob ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ็น. กรุ๊ป 888 |  ijob Web Application Development for K.N. Group 888 Limited Partnership

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 270
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print