เว็บจัดสร้างอีเว้นท์และประกาศข่าวกิจกรรม

Last modified: September 21, 2022
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
เว็บจัดสร้างอีเว้นท์และประกาศข่าวกิจกรรม
Web Application to Create and Post News Announcements and Event
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายณัฐพงษ์  บุตรหงส์  5604800054, นายพชร  ฮัววานิช  5604800069
Mr. Nattaphong  Budhong  5604800054, Mr. Potchara  Huawanich  5604800069
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอก  บำรุงศรี
Mr. Eak  Bamrungsi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

ณัฐพงษ์ บุตรหงส์ และพชร ฮัววานิช. (2564). เว็บจัดสร้างอีเว้นท์และประกาศข่าวกิจกรรม. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Budhong N., & Huawanich P. (2021). Web application to create and post news announcements and event. (Project). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

     ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสร้างและประกาศข่าวกิจกรรม เนื่องจากในปัจจุบันมีการจัดสร้างกิจกรรมกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมท่องเที่ยว สุขภาพ หรืองานสัมมนา เป็นต้น ปัจจุบันมีเว็บและแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เข้าถึงการนัดหมายกันได้ง่ายขึ้น เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ และทวิตเตอร์เป็นต้น แต่ยังไม่มีบริการในรูปแบบกิจกรรมและการจัดกลุ่ม แยกหมวดหมู่ รวมทั้งการคัดกรองกลุ่ม ความปลอดภัยน่าเชื่อถือของกิจกรรมที่จัด ปัจจุบันมีภัยแอบแฝงในโลกโซเชียลมากมาย ด้วยปัญหาเหล่านี้คณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาเว็บจัดสร้างอีเว้นท์และประกาศข่าวกิจกรรม เพื่อให้เป็นเครื่องมือการจัดและประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว สร้างความมั่นใจให้ผู้สนใจในการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย ประกอบด้วย 1) ส่วนจัดการข้อมูลสมาชิก 2) ส่วนจัดการอีเวนท์ 3) ส่วนรายงานผลการจัดอีเวนท์ พัฒนาโดยใช้ภาษา JavaScript และโปรแกรม Visual Studio Code ในการเขียนชุดคำสั่งแบบ Restful API โดยใช้ JavaScript Framework ชื่อ Node.js ส่วน UI ใช้ Plugin EJS ของ Node.js  และ Vue.js  จัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL และภาษา SQL

คำสำคัญ : สร้าง, กิจกรรม, ประกาศข่าว


Abstract

     The objective of this project was to develop an application for announcement creation and promotion system. Nowadays, there are many interesting activities, for example, traveling, healthcare, or seminars. Moreover, social media, such as Facebook, Line, and Twitter can help disseminate this information. To help make the information, they are categorized, filtered, and  secured. The final application will be web-based system. The system will help them keep their data up-to-date and online. It has three components: the membership management section, the event management section, and the reporting system. The development tools were Visual Studio Code, Restful API with JavaScript Framework, Node.js. UI used Node.js and Vue.js Plug-in, and database management system used MySQL and SQL.

Keywords: create, activity, promotion.


เว็บจัดสร้างอีเว้นท์และประกาศข่าวกิจกรรม |  Web Application to Create and Post News Announcements and Event  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 546
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print