พัฒนาระบบต้นแบบแอปพลิเคชันพูลวิลล่าไทยแลนด์

Last modified: September 28, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
พัฒนาระบบต้นแบบแอปพลิเคชันพูลวิลล่าไทยแลนด์
The Pool Villa Thailand Application Prototype Development
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายปรเมษศ์  ราชคม 6204800008
Mr. Poramat  Ratchakhom  6204800008
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ
Miss Janya Yamcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2565
2/2022

การอ้างอิง/citation

ปรเมษศ์  ราชคม. (2565). พัฒนาระบบต้นแบบแอปพลิเคชันพูลวิลล่าไทยแลนด์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Ratchakhom P. (2022). The pool villa Thailand application prototype development. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

     บริษัท วันดีดีเฮ้าส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจในการให้คำปรึกษาและวางแผนการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร รวมถึงผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อใช้ในการสื่อสารการตลาดทั้งบนแพลทฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์ ได้มอบหมายให้ผู้จัดทำซึ่งเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาทำการพัฒนาระบบต้นแบบแอปพลิเคชันพูลวิลล่าไทยแลนด์ ที่ทำงานบนแพลทฟอร์มของแอนดรอยด์ เพื่อให้ได้ระบบต้นแบบที่สามารถนำไปพัฒนาต่อเป็นโมบายแอปพลิเคชันได้ โดยผู้จัดทำได้ทำการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ที่สามารถทดลองใช้งานได้จริงตามขอบเขตที่กำหนดด้วยโปรแกรม Figma ซึ่งหลังจากทำการทดสอบระบบต้นแบบที่พัฒนาตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และสามารถนำไปพัฒนาต่อในส่วนของเบื้องหลัง (Backend) ได้ต่อไป

คำสำคัญ: พูลวิลล่า, ระบบจองบ้านพัก, โมบายแอปพลิเคชัน


Abstract

     Wan DD House Co., Ltd. is in the business of providing comprehensive online marketing consulting and planning services, including the production of various forms of media for both online and offline marketing communications. They assigned the cooperative education students to develop a prototype system for the Pool Villa Thailand application, which operates on the Android platform. The goal is to create a prototype system that can be developed into a mobile application. I have designed a user interface that can be tested in real-world scenarios within the defined scope using Figma. After testing the prototype system, to align with user requirements, it can be further developed in the backend.

Keywords:  pool villa, house booking system, mobile application.


พัฒนาระบบต้นแบบแอปพลิเคชันพูลวิลล่าไทยแลนด์ | The Pool Villa Thailand Application Prototype Development  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 200
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print