แอปพลิเคชัน ณ สยาม (กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม)

Last modified: December 21, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
แอปพลิเคชัน ณ สยาม (กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม)
Application at Siam (Case Study : Siam University)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายภัทรพล คิ้วอำไพ  6004800003, นายคุณากร  กล้าอาษา  6004800009
Mr. Pattharapol  Khewampai  6004800003, Mr. Kunakorn   Kla-asa   6004800009
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ธนาภรณ์  รอดชีวิต
Miss Thanaporn  Rodcheewit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2564
1/2021

การอ้างอิง|Citation

ภัทรพล คิ้วอำไพ และคุณากร  กล้าอาษา. (2564). แอปพลิเคชัน ณ สยาม (กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Khewampai  P. & Kla-asa K. (2021). Application at Siam (Case Study: Siam University). (Project). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน ณ สยาม กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม โดยมหาวิทยาลัยสยามเป็นสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาเข้าใหม่ในทุกปีการศึกษา โดยนักศึกษาที่เข้าใหม่นั้นอาจยังไม่ทราบว่า มหาวิทยาลัยสยามมีประวัติและความเป็นมาอย่างไร ตำแหน่งของอาคารต่าง ๆ อยู่ตรงจุดไหน ชื่อของอาคาร ตำแหน่งของโรงอาหาร หอประชุม โรงยิม เป็นต้น ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้ทำการพัฒนาแอปพลิเคชัน ณ สยาม กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ผู้ใช้งาน สามารถสมัครสมาชิก ดูข้อมูลหน้าหลัก และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ดูแผนที่ภายในมหาวิทยาลัยและให้ระบบนำทางไปยังแต่ละอาคาร สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าดูเนื้อหาแต่ละอาคาร ทำแบบทดสอบเพื่อเก็บคะแนน และนำคะแนนไปแลกเป็นของรางวัล ส่วนที่ 2 ผู้ดูแลระบบ สามารถสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ รายละเอียดต่าง ๆ ของแอปพลิเคชัน โดยระบบพัฒนาในรูปแบบแอปพลิเคชัน โดยใช้โปรแกรม Flutter ในการพัฒนา Native Interface สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และไอโอเอส เขียนชุดคำสั่งด้วยภาษา Dart จัดการฐานข้อมูลแบบ NoSQL ด้วย Firebase โดยระบบสามารถช่วยแสดงรายละเอียดและให้ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยามให้แก่นักศึกษาเข้าใหม่ และยังแสดงแผนที่ภายในมหาวิทยาลัยซึ่งช่วยบอกจุดอาคารต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาใหม่ให้เข้าใจได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: ณ สยาม, มหาวิทยาลัยสยาม, แอปพลิเคชัน, สยาม


Abstract

The objective of this project was to develop an application at Siam University. Siam University is an educational institution that receives new students every academic year. The new students may not know the history of Siam University, the location of  various buildings, the name of the building, the location of the cafeteria, auditorium, gymnasium, etc. Therefore, the organizer  developed an application at Siam, and the functions were divided into 2 main parts: 1) the user can subscribe to view home page information and the university website, view a map of the campus and provide navigation to each building, scan the QR code to view the contents of each building, take quizzes to collect points and redeem points for rewards; 2) the administrator can add, edit, delete application details. The system was developed in the form of an application using Flutter to develop native interfaces for Android and iOS operating systems, commands used Dart, managed with NoSQL databases with Firebase. In conclusion, the developed system can help show details and provide knowledge about Siam University to new students. It also displays a map of the campus, which helps new students point out the different buildings to make it easier and more convenient to understand.

Keywords:  Siam, Siam University, Application, Siam.


แอปพลิเคชัน ณ สยาม (กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม) | Application at Siam (Case Study : Siam University)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 290
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print