การติดตั้งและซ่อมบำรุงลิฟท์ขนของโรงงาน

Last modified: October 23, 2023
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การติดตั้งและซ่อมบำรุงลิฟท์ขนของโรงงาน
Installation and Maintenance of Factory Freight Elevators
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายพงษ์เพชร พุ่มลอยฟ้า 
Mr. Phongphet Pumloyfah
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จุระ ฮ่านต่ำ
Mr. Jura Hantam 
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2564
1/2021

การอ้างอิง/citation

พงษ์เพชร พุ่มลอยฟ้า. (2564). การติดตั้งและซ่อมบำรุงลิฟท์ขนของโรงงาน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Pumloyfah P. (2021). Installation and maintenance of factory freight elevators. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

     โครงการสหกิจศึกษานี้นำเสนอการการติดตั้งและซ่อมบำรุงลิฟท์ขนของโรงงานซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานในโครงการสหกิจศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกับบริษัท พี.พี.ลิฟท์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 17 สัปดาห์ ซึ่งทางบริษัทได้มอบหมายให้ดูแลในเรื่องการติดตั้งและการซ่อมบำรุงลิฟท์ เช่นการติดตั้งระบบลิฟท์ ผลจากการออกปฏิบัติงานจริง สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: การติดตั้ง, การซ่อมบำรุง, ลิฟท์


Abstract

     This cooperative education project presented the installation and maintenance of the factory freight elevator, which is an experience gained from an internship in the cooperative education project between Siam University and PP Lift Co., Ltd. from August 23, 2021 to December 10, 2021 for a total of 17 weeks, The duties assigned were to take care of the installation and maintenance of elevators such as installing an elevator system. The results suggested that knowledge of this practical education can be used and applied to the real work accordingly.

Keywords:  installation, maintenance, elevator.


การติดตั้งและซ่อมบำรุงลิฟท์ขนของโรงงาน | Installation and Maintenance of Factory Freight Elevators

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 112
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print