การติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้า UPS สำหรับโรงพยาบาล

Last modified: April 5, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้า UPS สำหรับโรงพยาบาล
Installation of Uninterrupted Power Supply for a Hospital
ชื่อผู้เขียน –
Author:
วัชรพงษ์ ทัพวัตร, วีรวัฒน์ โพธิ์กลิ่น
Watcharapong Tapwat, Weerawat Phoklin
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ผศ. พกิจ สุวัตถิ์ – Asst. Prof. Pakit Suwat
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
1/2565 (2022)

บทคัดย่อ

     รายงานสหกิจศึกษานี้นำเสนอการติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้า UPS สำหรับโรงพยาบาล โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงงานสหกิจศึกษา มหาลัยสยาม โครงงานนี้ได้อธิบายถึงการติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล ที่กำลังไฟฟ้า 60kVA และผลการปฏิบัติงานในโครงการนี้ เป็นไปได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ที่จะนำไปใช้และศึกษาเพื่อต่อยอดต่อไปในอนาคต

คำสำคัญ: ระบบสำรองไฟฟ้า, แหล่งจ่ายไฟฟ้า, การติดตั้ง


Abstract

     This cooperative study presented the installation of uninterrupted power supply for a hospital as part of the Siam University Cooperative project. This project described the installation of the uninterrupted power supply inside the hospital at electrical power rating 60kVA. This generated electricity was possible because the goals and objectives were achieved based on knowledge of the project. Moreover, it was useful to use and study in the future.

คำสำคัญ: UPS, power supply, installation


ผศ. พกิจ สุวัตถิ์ – Asst. Prof. Pakit Suwat, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 1/2565 (2022)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 14
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print