ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์ออกกำลังกายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Last modified: April 11, 2021
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์ออกกำลังกายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Product Factor of Fitness Machine that Affect Decision to Apply Membership Fitness Center of Consumer in Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายยลวรณัฏฐ์ จีรัชตกรณ์
Mr. Yonwaranat Jrerattakon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช
Assoc. Prof. Dr. Jomphong Mongkhonvanit
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

ยลวรณัฏฐ์ จีรัชตกรณ์. (2560). ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์ออกกำลังกายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์ออกกำลังกายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการสุ่มตัวอย่างผู้บริโภค จำนวน 400 คน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลมาทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และใช้สถิติ t-test, One Way ANOVA (F – test) และสถิติไคสแควร์ (Chi – Square) เพื่อทดสอบสมมติฐาน

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี การศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท ตามลำดับ สำหรับการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์ออกกำลังกายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกศูนย์ออกกำลังกายแบบรายเดือน มีเหตุผลสำคัญในการสมัครสมาชิกคือ ศูนย์ออกกำลังกายมีเครื่องออกกำลังกายหลายหลายประเภท และช่วงเวลาที่เลือกสมัครสมาชิก คือ ระหว่าง 12.01 – 15.00 น. มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกน้อยกว่า 5,000 บาท/ครั้ง และส่วนใหญ่มีการตัดสินใจด้วยตนเอง สำหรับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความสำคัญเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ อันดับที่ 1 ด้านชื่อเสียง ( = 4.47) อันดับที่ 2 ด้านประสิทธิภาพ ( = 4.40) อันดับที่ 3 ด้านรูปลักษณ์ ( = 4.38) อันดับที่ 4 ด้านจำนวน ( = 4.34) และอันดับที่ 5 ด้านยี่ห้อ ( = 4.33) ตามลำดับ

สำหรับผลการทดสอบบสมมติฐาน พบว่า โดยรวมแล้วปัจจัยส่วนบุคคล ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์ออกกำลังกายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์ออกกำลังกายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

การดึงดูดให้ผู้บริโภคตัดสินใจที่จะเป็นสมาชิกของศูนย์ออกกำลังกายนั้น การเลือกใช้เครื่องออกกำลังกายที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงจะช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจและตัดสินใจสมัครสมาชิกได้ง่ายขึ้น และควรมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้และช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคกล้าตัดสินใจและมีความเชื่อมั่นในการออกกำลังกายและสมัครสมาชิกกับทางศูนย์ออกกำลังกาย

คำสำคัญ: ผลิตภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย, ศูนย์ออกกำลังกาย, ผู้บริโภค


Abstract

This study examines the product factors influencing consumer decision to register for fitness center membership in Bangkok. The subjects consist of 400 consumers selected by simple random sampling. The research tool is a set of questionnaires. The Statistics employed are Frequency, Percentage, Mean, and Standard Deviation. T-Test, One Way ANOVA (F-test), and Chi – Square are utilized as hypothesis testing procedures.

The research findings indicate that the majority of the participants in the survey are single males, aged around 21–30 years old who hold at least Bachelor’s Degree. Their monthly income is between 10,001 – 20,000 baht respectively. In terms of decision-making process in registering for fitness center membership in Bangkok, the majority of the participants applied for a monthly membership. The core reason that drives them to make registration is a wide variety of exercise equipment in which the fitness center provides. The period that the participants choose to register range from 12.01 p.m.–3.00 p.m. The registration fee is below 5,000 baht a time. The participants mostly make decision by themselves. In terms of factors regarding exercise equipment, Reputation rank first, playing the most significant role (= 4.47), followed by Performance (= 4.40), Appearance (= 4.38), Quantity (= 4.34), and Brand (= 4.33) respectively.

The tested hypothesis implies that personal factors affect the decision-making process in registering for fitness center membership in Bangkok at statistical significance of 0.05. On the other hand, product factors correlate the decision-making process in registering for fitness center membership in Bangkok at statistical significance of 0.05.

With an aim of attracting consumers to make registration at fitness center, the provision of quality and well-known exercise equipment gains consumer trust, and allows consumers to easily decide to apply for membership. Fitness centers are advised to build consumers’ awareness on their equipment, which will help stimulate consumer decision-making process, gain trust, and decide to apply for the gym membership.

Keywords:  Exercise Equipment, Fitness Center, Consumers.


ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์ออกกำลังกายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร / Product Factor of Fitness Machine that Affect Decision to Apply Membership Fitness Center of Consumer in Bangkok

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 167
Previous: การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจประกันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Next: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน