ลักซาเส้นส้มบะหมี่กรอบ

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ลักซาเส้นส้มบะหมี่กรอบ
Laksa Crispy Orange Noodles
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายทศวรรษ ตนัยธัญ
Mr. Thusawat Tanaitun
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อัคร ธนะศิรังกูล
Mr. Act Tanasrirangkoon
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2564
2/2021

การอ้างอิง|Citation

ทศวรรษ ตนัยธัญ. (2564). ลักซาเส้นส้มบะหมี่กรอบ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Tanaitun T. (2021). Laksa crispy orange moodles. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ เป็นโรงแรมที่มี คุณภาพตามมาตรฐานโรงแรมในเครือ เซ็นทรัลพลาซ่า จุดเด่นของโรงแรมนี้คือการให้บริการลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ มีสิ่งอำนวยสะดวกต่างๆมากมาย และใช้เทคโนโลยีอันล้ำสมัย มีจุดถ่ายรูปบน Red Sky 360 องศา  มีเมนูอาหารและเครื่องดื่มแบบนานาชาติ สะท้อนตัวตนและจุดยืน เป็นโรงแรมคุณภาพระดับ 5 ดาว ระดับนานาชาติ  จากการที่ผู้จัดทำโครงงานได้เข้าปฏิบัติงานโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 17 มกราคม ถึง วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โครงงานนี้ จัดทำขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อ นำวัตถุดิบที่เหลือใช้ที่เหลือใช้มาแปรรูปเป็นเมนูใหม่ให้กับโรงแรม ยังมีส่วนช่วยในการลดขยะโดยการนำวัตถุดิบที่เหลือจากการใช้งาน ที่มีการทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ โดยเลือกวัตถุดิบที่สามารถนำมาประยุกต์เป็นเมนูใหม่ได้ มาทำให้เกิดประโยชน์โดยทางผู้จัดทำจึงได้ออกแบบรายการอาหารประกอบด้วย Laksa Crispy Orange Noodles ซึ่งเป็นรายการอาหารชุดที่ประยุกต์มาจากวัตถุดิบที่เหลือจากการใช้งาน นำมาแปรรูป ให้เกิดเป็นเมนูที่แปลกใหม่แต่ยังคงเอกลักษณ์ของอาหารไทยอีกทั้งยังเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอีกด้วย

คำสำคัญ: แครอท, แกงกะทิ, เส้นส้มบะหมี่ทอดกรอบ


Abstract

Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld is a quality hotel in accordance with the hotel standards of Central Plaza group. The distinctive points of this hotel are customer service with care, various facilities with modern technology, photo spot at Red Sky 360, and international foods and drinks. All of this reflects their identity and standpoint as a quality 5-star international hotel.

The student worked at Centara Grand & Bangkok Convention Centre from 17 January to 6 May 2022, with the objective to use the excess raw materials to create a new menu item for the hotel and to help reduce waste. The extra raw materials would be thrown away, so the student selected raw materials that can be applied to a new menu item for the benefit of the hotel.

The student designed a set menu comprised of Laksa Crispy Orange Noodles, made from the excess raw materials and processed into a new exotic food item that still retains a Thai food identity and is healthy.

Keywords:  carrot, coconut milk curry, Crispy Fried Orange Noodles.


Laksa Crispy Orange Noodles

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 70
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print