การ์ดต้อนรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาล

Last modified: December 8, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การ์ดต้อนรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาล
Festival Electronic Welcome Card
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายไชโย ไอเนส
Mr. Chaiyo Delene Ines
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
Ms. Pimpitcha Lerdsakulpasuk
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

ไชโย ไอเนส. (2564). การ์ดต้อนรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาล. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Ines, C.D. (2021). Festival electronic welcome card. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง “ การ์ดต้อนรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาล ” (Festival Electronic Welcome Card) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำการ์ดต้อนรับตามเทศกาล ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในโรงแรม และเพื่อช่วยประหยัดต้นทุนในการจัดพิมพ์การ์ดต้อนรับ ขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในโรงแรม พบว่าในการให้ข้อมูลลูกค้าผ่านระบบดิจิทัล สามารถพัฒนาเพิ่มการ์ดต้อนรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาลต่างๆของประเทศไทยรวมถึงเทศกาลสากล หรือการ์ดต้อนรับในวาระพิเศษให้กับลูกค้า เช่น การ์ดอวยพร การ์ดวันเกิด ซึ่งสามารถช่วยในการเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้น ในการจัดทำการ์ดต้อนรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาล เป็นการจัดทำการ์ดในรูปแบบดิจิทัล ลูกค้าสามารถสแกนผ่านคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าชมการ์ดได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

เมื่อได้ออกแบบการ์ดเสร็จแล้ว ได้ให้พนักงานในโรงแรมได้ชมการ์ดที่ออกแบบจำนวน 30 คน และตอบแบบสอบถามประเมิณความพึงพอใจในผลงานนี้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการ์ดต้อนรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 หากพิจารณารายด้านพบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุดคือ มีการเข้าถึงที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.57 รองลงมาคือ ได้สอดแทรกวัฒนธรรมประเพณีไทยให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย 4.47 รองลงมาคือ เป็นช่องทางในการอัพเดตข่าวสาร โปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้า มีค่าเฉลี่ย 4.43 รองลงมาคือ สร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็น มีค่าเฉลี่ย 4.30 รองลงมาคือ เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์โรงแรมอีกหนึ่งช่องทาง มีค่าเฉลี่ย 4.23 และมีสีสันสวยงามและน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 3.93

คำสำคัญ: การ์ด, อิเล็กทรอนิกส์, เทศกาล


Abstract

The cooperative education project on “Festival Electronic Welcome Card” is to prepare and review the making of festive greeting cards in electronic form to impress customers who utilize services in the hotel and to assist with lowering costs of printing welcome cards. While working on cooperative education, there was realized the importance of creating an impression on hotel’s customers by providing customer information through digital systems which could be adapted & developed a electronic greeting cards for various festivals in Thailand, including international festivals and/or personalized greeting cards on special occasions for customers, such as greeting cards & birthday cards which would support to increase customer satisfaction. For the creation of electronic greeting cards in digital format according to the occasion, Customers can scan through the QR code to access the card conveniently and quickly.

On completion of the electronic greeting card design, a review was conducted by a team of 30 hotel staff members who responded to a survey assessing their satisfaction with the work. It was found that the respondents were satisfied with the electronic greeting cards according to the festival. Overall, it was at the highest level, with an average of 4.32. If considering each aspect, it was found that the highest satisfaction was having easy access and ease of use, with an average of 4.57, followed by inserting Thai culture and traditions to be known to tourists, with an average of 4.47, followed by had a channel to update news. Good promotion for customers with an average of 4.43, followed by impressing the audience with an average of 4.30, followed by the additional method to promote the hotel with an average of 4.23. Last but not least, colorful and interesting with an average of 3.93.

Keywords:  card, electronic, festival.


การ์ดต้อนรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาล|Festival Electronic Welcome Card

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 202
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print