ชานโปเลียน โอเรียนทอล เอ็มไพร์ สกัดเย็น

Last modified: December 23, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ชานโปเลียน โอเรียนทอล เอ็มไพร์ สกัดเย็น
Napoleon Oriental Empire Cold Brew Tea
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพรรษมน หิรัณยเลขา
Miss Pansamon Hiranyalekha
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ปิยธิดา กังวานสิทธิ์
Miss Piyatida Kungwansith
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

พรรษมน หิรัณยเลขา. (2564). ชานโปเลียน โอเรียนทอล เอ็มไพร์ สกัดเย็น. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Hiranyalekha P. (2021). Napoleon oriental empire cold brew tea. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

จากการที่ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ (Mandarin Oriental Bangkok) ภายในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จัดทำได้ทำโครงงาน ชานโปเลียน โอเรียนทอล เอ็มไพร์ สกัดเย็น เป็นเครื่องดื่มสกัดเย็น เพื่อให้เข้ากับภูมิอากาศของประเทศไทยที่มีอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่ และเป็นชาทางเลือกให้แก่แขก เพื่อเพิ่มความสดชื่น ผ่อนคลายและดับร้อน โดยเลือกใช้ชาดำยอดนิยมของ TWG อย่าง “ชานโปเลียน” ผสมเข้ากับชาน้ำเงิน “ชาโอเรียนทอล เอ็มไพร์” เพิ่มความสดชื่นด้วยผลไม้ที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติและเป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่าง “มะม่วง” , “เลมอน”  และ “เปลือกส้ม” ผู้จัดทำเล็งเห็นว่าภายในโรงแรมมีเปลือกส้มเหลือทิ้งจำนวนมากจากการคั้นน้ำผลไม้ จึงอยากนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มรายได้ควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบายความยั่งยืน ที่เป็นนโยบายที่องค์กรและประเทศให้ความสำคัญมากที่สุดในปัจจุบัน

หลังจากที่ได้ทำการทดลองชานโปเลียน โอเรียนทอล เอ็มไพร์ สกัดเย็น ผู้จัดทำได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่ทดลองดื่ม โดยการทำแบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างเป็นจำนวน 30 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60 มีอายุระหว่าง    20-25 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.67 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ ความคิดสร้างสรรค์ของการทำเครื่องดื่ม มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 สรุปได้ว่าความพึงพอใจโดยรวมต่อผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.00 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.95 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก

คำสำคัญ: ชาสกัดเย็น, ชานโปเลียน, ชาโอเรียนทอล เอ็มไพร์


Abstract

During the training at the Mandarin Oriental Bangkok in the Food and Beverage Department, the organizer created a project, Napoleon Oriental Empire Cold Brew Tea. As a cold brew beverage, it matches the climate of Thailand which is mostly hot, it’s an alternative tea for guests to add Relax and cool off. By choosing TWG’s popular black tea, “Napoleon Tea,” mixed with blue tea, “Oriental Empire Tea” adds a freshness with fruits that are popular with foreigners and are unique to Thailand such as “Mango,” “Lemon,” and “Orange Peel.” The hotel has many of leftover orange peels from the juicer. Therefore, they were recycled for benefits and increased revenues along with driving sustainability policies important to organizations and countries.

After experimenting with Napoleon Oriental Empire Cold Brew Tea, the student conducted a satisfaction survey of those who tried the drink. By completing a satisfaction questionnaire of 30 people, it was found that most of them were females 18, representing 60 percent, aged between 20-25 years old, representing 46.67 percent. Creativity of beverage with the highest average was 4.63. It was concluded that overall satisfaction with the product hada total mean of 4.00 and the total standard deviation was 0.95. The satisfaction level was at very satisfied.

Keywords:  Cold Brew Tea , Napoleon Tea , Oriental Empire Tea.


ชานโปเลียน โอเรียนทอล เอ็มไพร์ สกัดเย็น | Napoleon Oriental Empire Cold Brew Tea

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 255
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print