อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ผัดฉ่าปลาแซลมอน)

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ผัดฉ่าปลาแซลมอน)
Healthy Herbal Food (Spicy Salmon Stir-Fry)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวรติมา  บุญโกบุตร
Ms. Ratima  Boonkobud
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุนทร สอนกิจดี
Mr. Suntorn  Sonkitdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง/citation

รติมา บุญโกบุตร. (2563). อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ผัดฉ่าปลาแซลมอน). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Boonkobud R. (2020). Healthy herbal food (Spicy Salmon Stir-Fry). (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษา เรื่อง อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  (ผัดฉ่าปลาแซลมอน) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ) ศึกษาสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและสร้างความแปลกใหม่ให้กับเมนูอาหารและเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่รักสุขภาพ 2 ) เพื่อสร้างรายได้ให้แก่โรงแรม ในช่วงโควิด19 ได้อีกทางหนึ่ง   และได้นำสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและช่วยต้านไวรัสโควิด มาประกอบอาหาร เช่น กระชายขาว กะเพรา พริกไทยสด ใบมะกรูด กระเทียม ปลาแซลมอน เป็นต้น

หลังจากที่ได้ทำการทดลอง ผัดฉ่าปลาแซลมอน ผู้จัดทำได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ทดลองชิมอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ผัดฉ่าปลาแซลมอน)จำนวน 30 คน โดยใช้แบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.33 หากพิจารณารายประเด็นพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดในทุกประเด็น โดยลำดับแรก คือ การมีคุณประโยชน์ทางโภชนาการเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 4.43 ลำดับที่ 2 สามารถรับประทานได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.40 ลำดับที่ 3  รสชาติอร่อย มีค่าเฉลี่ย 4.37 ลำดับที่ 4 มีความสะอาดถูกหลักอนามัย มีค่าเฉลี่ย 4.30 ลำดับที่ 5 มีการตกแต่งที่สวยงามน่าดึงดูดใจ และใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.23

คำสำคัญ: อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ, ปลาแซลมอน, ผัดฉ่า


Abstract

This internship project studied herbs with the objectives to; 1) research herbs that are beneficial to our bodies and to create new innovatire menu items for special customers who love healthy food; 2) generate additional income for the hotel. It was found that using herbs that are beneficial to our bodies is another way for hotels to generate revenue. The student created Pad Cha Salmon with basil, fresh pepper, kaffir lime leaves, garlic and salmon.

After we experimented with cutting the salmon in half, the intern did a satisfaction survey for 30 customers, and the results were that people found satisfaction in the new herb dish with an average of 4.33 the most satisfied food for all customers. The products have adequate nutritional benefits with an average score of 4.43; Easy to consume with an average score of 4.40; A rich and delicious taste, the average of 4.37; Last but not least, product was clean and hygienic, with an average of 4.30. It is also attractively decorated with highquality fresh ingredients, with an average of 4.23 overall.

Keywords:  healthy herbal food, salmon, stir-fried celery.


Healthy Herbal Food (Spicy Salmon Stir-Fry)

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 168
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print