สเปรย์น้ำยาทำความสะอาดโต๊ะสมุนไพร

Last modified: June 20, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สเปรย์น้ำยาทำความสะอาดโต๊ะสมุนไพร
Herb – Infused Cleaner
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ชาลินี  ภาคสุวรรณ
Ms. Chalinee Parksuwan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
Ms. Pimpitcha Lerdsakulpasuk
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ชาลินี  ภาคสุวรรณ. (2560). สเปรย์น้ำยาทำความสะอาดโต๊ะสมุนไพร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

จากการที่ได้เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมไอบิส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ( Ibis riverside Bangkok) ระหว่างวันที่  14 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานที่แผนกอาหารและเครื่องดื่ม จาการสังเกตพบว่าในห้องอาหารมีการใช้ผลิตภัณฑ์จากสารเคมีเป็นส่วนมาก ซึ่งผู้จัดทำได้ตระหนักถึงอันตรายต่อลูกค้า จากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีประจำทุกๆวัน โดยเฉพาะการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดโต๊ะผู้จัดทำคิดค้นทำผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดโต๊ะจากสมุนไพรที่สามารถประยุกต์วัตถุดิบเหลือใช้ได้จากในโรงแรม ซึ่งส่วนผสมในสเปรย์น้ำยาทำความสะอาดโต๊ะสมุนไพรประกอบไปด้วย ตะไคร้ มะกรูด สะระแหน่ น้ำส้มสายชู และสารขจัดความมัน เป็นต้น

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ค้นหาสิ่งทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์จากสารเคมี ศึกษาสรรพคุณของสมุนไพร นำวัตถุดิบที่มีในโรงแรมมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยนำของเหลือใช้มาใช้ให้มีประโยชน์ โดยผู้จัดทำได้จัดทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเช็ดโต๊ะสมุนไพรนำมาให้พนักงานในแผนกอาหารและเครื่องดื่มได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ และทำการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ได้ผลตอบรับมาดังนี้ ขวดบรรจุภัณฑ์มีลักษณะกะทัดรัด พกพาสะดวก กลิ่นจากผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหอมของตะไคร้นำมาจากกลิ่นอื่นๆทำให้มีกลิ่นหอมสดชื่น มีกลิ่นอายความเป็นไทย ทำให้นักท่องเที่ยวชื่นชอบและกลิ่นสามารถขับไล่แมลงวันได้ หมดปัญหาแมลงวันบนโต๊ะอาหาร ผลิตภัณฑ์สามารถเช็ดคราบมัน คราบซอสได้ดี ผลจากการปฏิบัติโครงงาน ผู้จัดทำได้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น ซึ่งสามารถช่วยโรงแรมลดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เช็ดโต๊ะจากสารเคมีได้ ประหยัดงบประมาณได้ส่วนหนึ่ง และยังเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์อีกทางหนึ่ง

คำสำคัญ: ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด, สมุนไพร, สารเคมี


Abstract

This cooperative project took place at IBIS Bangkok Riverside during May 14 to August 31 2561 2561 in the food & beverage department. The researcher found that there were a lot of use of chemical cleaner products in the restaurant for table cleaner, dish washing liquid, and floor cleaner.  The researcher realized that all those chemical products were harmful to the guests.  Some of the customers had a sensitive skin-allergy from the chemicals. So, the researcher studied Thai herbs that had an effect to clean or wipe the table in the restaurant. Also, there were left over herbs in the kitchen every day, which could be used to make a herb-infused cleaner. The ingredients in the spray for wiping the tables consist of herbs, lemongrass, kaffir lime, mint, vinegar and others.

The objective of this project was to study substitute products instead of using chemicals, and to study the properties of herbs. After preparation of the herb – infused cleaner, it was introduced to users in the Food and Beverages department. Then, the researcher conducted an interview about the use of herb-infused cleaner by selecting sample. The results showed that the packaging looks compact and handy, and it gives good and fresh smell with the scent of lemon grass. Customers can enjoy the smell and repel flies. Finally, all the project’s objectives were achieved and is able to help hotels reduce the cost of purchasing usual chemicals to Herb cleaner.

Keywords:  Cleaner, Herb, Chemical.


สเปรย์น้ำยาทำความสะอาดโต๊ะสมุนไพร | Herb – Infused Cleaner

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 7555
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print