โครงการการออกแบบสติกเกอร์ไลน์ให้กับองค์กร เพื่อใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า

Last modified: June 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
โครงการการออกแบบสติกเกอร์ไลน์ให้กับองค์กร เพื่อใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า
LINE Sticker Design for Communicate with Customer in Company
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย เมธิศ ลิ่วลือชัย
Mr. Metit Lewloechai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ทศพร เทียนศรี
Mr. Thossaphorn Tiensri
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์
Animation and Creative Media
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

เมธิศ ลิ่วลือชัย. (2561). โครงการการออกแบบสติกเกอร์ไลน์ให้กับองค์กร เพื่อใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัทโปรไลฟ์ พลัส จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตสื่อโฆษณาโครงการหมู่บ้านหรือโครงการคอนโดต่างๆ ซึ่งมีทั้งการนำเสนอสื่อในรูปแบบ Offline และ Online และการทำงานในบริษัทนี้จักต้องมีการติดต่อสื่อสาร พูดคุยงานทั้งภายในองค์กรและกลุ่มลูกค้า และการติดต่อสื่อสารเกือบทั้งสิ้นจะติดต่อกันผ่านทาง Line ซึ่งการติดต่อผ่านทาง Line นั้นบางกรณีอาจส่งผลให้เกิดความเข้าใจทางด้านของอารมณ์ผิดพลาด จึงได้ดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการสร้างตัวสติ๊กเกอร์ไลน์ของบริษัทขึ้นมา เพื่อให้สามารถใช้ติดต่อสื่อสารได้สะดวกยิ่งขึ้น และสามารถสื่อสารในรูปแบบของอารมณ์ได้ชัดเจนขึ้นได้

คำสำคัญ : ติดต่อสื่อสาร, สติ๊กเกอร์ไลน์, ความเข้าใจทางด้านของอารมณ์


Abstract

ProLife Plus Company Limited is a company that produces advertising media for village projects or condo projects, which includes both offline and online media presentations. The work in this company requires communication to discuss work, both within the organization and in the customer group, and almost all communications are handled via LINE. In some cases, LINE communication may result in the misunderstandings of emotions, therefore, the company had solved the problem by creating the LINE sticker for the company. These stickers were used to communicate more conveniently and allow users communicate in a more expressive way.

Keywords: communication, LINE Sticker, understanding of emotions.


โครงการการออกแบบสติกเกอร์ไลน์ให้กับองค์กร เพื่อใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า  | LINE Sticker Design for Communicate with Customer in Company

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 1970
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code