การออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์กรณีศึกษา บริษัท เอ็น แอนด์พี ครีเอชั่น จำกัด

Last modified: June 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์กรณีศึกษา บริษัท เอ็น แอนด์พี ครีเอชั่น จำกัด
Design and production of online advertising media for N&P  Creation Company
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ชุติกาญจน์ กุศลสะพรั่ง
Miss Chutikarn Kusunsaprang
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภาสกร ธนานันท์
Mr. Pasakorn Thananan
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์
Animation and Creative Media
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ชุติกาญจน์ กุศลสะพรั่ง. (2561). การออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์กรณีศึกษา บริษัท เอ็น แอนด์พี ครีเอชั่น จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาเรื่อง การออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์กรณีศึกษา  บริษัท เอ็น แอนด์ พี ครีเอชั่น  มีวัตถุประสงค์ ศึกษากระบวนการทำงานออกแบบและเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการใช้ โปรแกรม Adobe Photoshop cc 2019  Adobe illustrator cc2019  Adobe Premiere Pro cc 2019 และ  Adobe Audition cc 2019

บริษัท เอ็น แอนด์ พี ครีเอชั่น จำกัด เป็นบริษัทรับออกแบบและจัดทำสื่อโฆษณา ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง กราฟิกดีไซน์ มีหน้าที่ ออกแบบสื่อโฆษณาเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เฟสบุ๊ค แฟนเพจของบริษัท

ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 16 สัปดาห์ ภายในบริษัทเอ็นแอนด์พีครีเอชั่น จำกัด ได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพและได้พัฒนาทักษะปฏิบัติงานตามสภาพจริง โดยได้บูรณาการองค์ความรู้จากการศึกษาเข้ากับการทำงานในสถานประกอบการ

คำสำคัญ : การออกแบบ, สื่อโฆษณา, ออนไลน์


Abstract

This Cooperative Education Report is about “Case study: Design and production of online advertising media” for N&P Creation Company. The objectives of this report, first, to study the design process. Second, to gain more knowledge and skill of using Adobe Photoshop cc 2019, Adobe illustrator cc 2019, Adobe Premiere Pro cc 2019 and Adobe Audition cc 2019.

N&P Creation Company is a company that design and create advertising media. The researcher had been assigned as graphic designer. The responsibility is to design advertising media for publishing in the company’s Facebook Fanpage.

In this 16 weeks of training, the N&P Creation Company’s consultant has help the student improve her skills on how to be a profession and let she faces the real working situation by integrating knowledge from education with work in the workplace.

Keywords: Advertising media, Design, Media production.


การออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์กรณีศึกษาบริษัท เอ็น แอนด์พี ครีเอชั่น จำกัด | Design and production of online advertising media for N&P  Creation Company

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 698
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code