สติ๊กเกอร์ไลน์บริษัท จี.เอ็ม.ทัวร์แอนด์ทราเวิล เพื่อสนับสนุนทีมขายตั๋วสายการบิน

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สติ๊กเกอร์ไลน์บริษัท จี.เอ็ม.ทัวร์แอนด์ทราเวิล เพื่อสนับสนุนทีมขายตั๋วสายการบิน
GM Tour & Travel Sticker Line To Support Airline Tickets Sales Team
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวเกวลิน โนนกลาง, นางสาวหทัยวรรณ เซี่ยงอึ้ง
Miss Kewalin   Nonklang, Miss Hathaiwan Siangoueng
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภัทรภร จิรมหาโภคา
Miss Pattaraporn Jiramahaphoka
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

เกวลิน  โนนกลาง และ หทัยวรรณ  เซี่ยงอึ้ง. (2561). สติ๊กเกอร์ไลน์บริษัท จี.เอ็ม.ทัวร์แอนด์ทราเวิล เพื่อสนับสนุนทีมขายตั๋วสายการบิน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานเรื่องสติ๊กเกอร์ไลน์บริษัท จี.เอ็ม.ทัวร์แอนด์ทราเวิล เพื่อสนับสนุนทีมขายตั๋วสายการบินจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้บริษัทได้นำสติ๊กเกอร์ไลน์ไปใช้ประโยชน์ใช้ในการสื่อสารสนทนา เพื่อให้เกิดความสนุกสนานดึงดูดความน่าสนใจในการสนทนากับลูกค้า และเพื่อศึกษาวิธีการและขั้นตอนการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ เนื่องจากบริษัทใช้แอพพลิเคชั่นไลน์เป็นช่องทางหลักในการสนทนากับลูกค้าอีกทั้งทางบริษัทยังไม่มีการทำสติ๊กเกอร์ไลน์เป็นของตนเอง คณะผู้จัดทำจึงคิดออกแบบและสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ให้แก่บริษัท

ผลจากการศึกษาพบว่า คณะผู้จัดทำได้นำเสนอโครงงานให้กับบริษัท จีเอ็มทัวร์ แอนทราเวิล โดยโครงงานนี้ออกแบบมาเพื่อให้ได้มีการใช้งานจริง ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มีความเพลิดเพลิน มีความสนุกสนานด้วยสติ๊กเกอร์แสดงท่าทางต่างๆ อย่างน่ารักในรูปแบบของบริษัท จีเอ็มทัวร์ แอนทราเวิล และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสติ๊กเกอร์ไลน์ด้วย

คำสำคัญ: สติ๊กเกอร์ไลน์, แอพลิเคชั่น, ประชาสัมพันธ์


Abstract

Project ” LINE stickers of GM Tour and Travel Co., Ltd ” is to support our Airline’s flight ticket by using our LINE stickers to communicate with our customers, make the conversation more interesting and to study how to create the LINE stickers since our company have been using mostly LINE application to communicate with our customer but we still don’t have our own stickers so the author has the determination to design and create one for the company.

The result from studying has stated that the author has presented this project to the company GMT Tour and Travel Co., Ltd with this project is designed to be practical which will gain a lot of benefits to make our conversation with our customer be more amusing and more entertaining with our LINE stickers playing funny pose and face in GMT Tour and Travel company mascot and it also helps the company with Public Relations.

Keywords:  Sticker Line, Application, Public Relations.


สติ๊กเกอร์ไลน์บริษัท จี.เอ็ม.ทัวร์แอนด์ทราเวิล เพื่อสนับสนุนทีมขายตั๋วสายการบิน / GM Tour & Travel Sticker Line to Support Airline Tickets Sales Team

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 191
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code