การออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารตรา มาคอร์

Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารตรา มาคอร์
Packaging Design Brown Rice MACAW BRAND
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวศรุตา เอี่ยมจิตร
Miss Saruta lamchit
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ทศพร เทียนศรี
Miss Thossaphorn Tiensri
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์
Animation and Creative Media
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

ศรุตา เอี่ยมจิตร. (2561). การออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารตรา มาคอร์ . (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ตำบลบางไทร อำเภอบางเลนมีการปลูกข้าวเป็นอาขีพ จึงได้เริ่มทำเป็นธุรกิจเสริมของครอบครัว โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า มาคอร์ โดยได้ทำการปลูก ผลิตและจัดจำหน่ยเองทั้หมต ซึ่งตัวบรรจุภัณฑ์ของข้าวสารทั้ง 6 ชนิตนั้นยังคงใช้รูปแบบทั่วไปตามท้องตลาต ปัญหาของผลิตภัณฑ์คือไม่มีตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ จึงต้องการที่จะพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างเอกลักษณ์ห้กับข้าวสารตรา มาคอร์

ผู้จัดทำจึงมีแนวดิตในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสาร ออกแบบตราสัญลักษณ์ และต้องการพัฒนาบรจุกัณฑ์ ให้มีจุดตน น่สนใจ และมีความพันสมัย แตกต่งจากบรรจุภัณต์พี่มีวางชายทั่วไปตามท้องลาต เกิตพลังของบรจุกัณฑ์ที่ทำห้ผู้บริโกดเชื่อมั่น เข้ใจ ชื่นชอบ และจตจำผลิตกัณฑ์ของเราได้ ทำให้ข้าวสารตรา มาคอร์นั้นเป็นที่รู้จักของผู้บรึโภคเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งผลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารตรามาคอร์ ส่งผลให้ผู้คนรู้จักกับข้าวสารตรามาคอร์เพิ่มมากขึ้น ช่วยกระตุ้นยอดขายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น และทำให้ได้เรียนรู้ พัฒนาเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อให้สอตคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการแสดงอัตลักษณ์ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารตรามาคอร์ไต้อย่างสมบูรณ์

คำสำคัญ: ตราสัญลักษณ์, บรรจุภัณฑ์, เพิ่มมูลค่า


Abstract

People in Bang Sai district mainly are farmers. Many of them started as a family business. One of the families named their rice products Macaw. The family plants, packs and sells the 6 types of rice packages themselves. Currently, the products still do not have their own logo and packaging. They use a general model package, however the family wants to make it more special and unique. Also, the farmer family wants to develop the packaging to create identity for the brand.

Organizers want to develop and design both the new packaging and logo. Making them look interesting, modernized and eye catching. The organizers created them in a way that the packaging will be different than other products in the market, which will help the Macaw products increase customers and become more recognized. in the end, this project benefits the Macaw rice brand a lot. For instance, people started to recognize the brand that helped the brand’s profit to increase. The project is made according to the creator intention and it is completely successful. Organizer gained new experience and developed designing skills from this project.

Keywords: logo, packaging, value added.


  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารตรา มาคอร์  | Packaging Design Brown Rice MACAW BRAND

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 920
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code