คู่มือการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ของบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

Last modified: June 21, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
คู่มือการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ของบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
Mail Sending Guidelines of SGS (Thailand) Co., Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายพชรพล ดวงสวัสดิ์
Mr. Patcharaphon Duangsawat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.สมพร ปานยินดี
Dr.Somporn Panyindee
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/256o
3/2017

การอ้างอิง/citation

พชรพล ดวงสวัสดิ์. (2560). คู่มือการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ของบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ 1) เพื่อจัดทำคู่มือขั้นตอนการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 2) เพื่อให้การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เกิดความถูกต้อง ลดความผิดพลาด ลดระยะเวลาในการเรียนรู้ โดยปัญหาเกิดจากวิธีการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ของแผนกสินค้าเกษตรมีรายละเอียดและขั้นตอนที่ซับซ้อน หากเกิดความผิดพลาดย่อมส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัท ดังนั้นผู้จัดทำจึงทำคู่มือการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และทดลองใช้ พบว่า การจัดส่งสินค้าทำได้ถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น

คำสำคัญ : คู่มือการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์,  บริษัทเอสจีเอส ประเทศไทย จำกัด,  สินค้าเกษตร


Abstract

This study aimed to 1) Develop a mail delivery guide for documents, 2) Increase accuracy, make fewer mistakes and use less time to learn the mail delivery procedure for documents. It was found that the problems of sending documents by mail faced by the Agricultural Product division were due to overly detailed and complex procedures. And if any mistakes happened, they would affect the credibility of the company. With that, the author wrote up a mail delivery guide for documents and performed a trial, and the result was that product delivery become more accurate and faster.

Keyword: Mail Delivery Guide for Documents, SGS (Thailand) Limited,  Agricultural Product


คู่มือการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ของบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
Mail Sending Guidelines of SGS (Thailand) Co., Ltd.

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 300
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code