การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสต็อกสินค้าของ บริษัท สแกนเนอร์ อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Last modified: August 27, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสต็อกสินค้าของ บริษัท สแกนเนอร์ อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Stock Management Performance Improvement of Scaner Electric International Co., Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายชายชาญ บัวแก้ว
Mr. Chaichan Buakeaw
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.สมพร ปานยินดี
Dr. Somporn Panyindee
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/256o
3/2017

การอ้างอิง|Citation

ชายชาญ บัวแก้ว. (2560). การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสต็อกสินค้าของ บริษัท สแกนเนอร์ อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Buakeaw C. (2017). Increase the efficiency of document separation tot public company limited. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ 1) เพื่อศึกษาการแก้ไขปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสต็อกสินค้า 2) เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนในการจัดเก็บสินค้าและค้นหาสินค้า 3) เพื่อให้การจัดเก็บสินค้ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปัญหาเกิดจากการจัดสต็อกสินค้าในคลังสินค้าค้นหาที่ยากไม่มีป้ายหรือรหัสสินค้าตามช่องของสินค้าคงคลัง ดังนั้น จึงทำป้ายรหัสสินค้าเพื่อเบิกสินค้าทำได้ง่ายการค้นหาและจัดเก็บสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำสำคัญ : การจัดสต็อกสินค้า, การเพิ่มประสิทธิภาพ, บริษัท สแกนเนอร์อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


Abstract

The objectives of this study was: 1) to study and resolve the problems in the stock management performance for its improvement, 2) to reduce time and steps in storing and searching for the products, and 3) to keep the storage orderly. The problem was caused by difficulty in searching for the products in the warehouse, which have no labels or codes respectively to the location inside of storage. Therefore, labels were made for easier product pick up and improving the management of storage.

Keywords: Stock management,  Performance improvement, Scaner Electric International Co., Ltd.


การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสต็อกสินค้าของ บริษัท สแกนเนอร์ อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด|Stock Management Performance Improvement of Scaner Electric International Co., Ltd

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1661
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code