ระบบบันทึกข้อมูลงานซ่อมบำรุงของคอนโดชาญอิสระซิตี้โฮม

Last modified: December 8, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบบันทึกข้อมูลงานซ่อมบำรุงของคอนโดชาญอิสระซิตี้โฮม
Maintenance Data Record System for Charn Isara City Home Condo Town
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวหทัยรัตน์ เพชรสังข์ 6104800025
Miss Hathairat  Phetsang 6104800025
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา  แหยมเจริญ
Miss Janya Yamcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

หทัยรัตน์ เพชรสังข์. (2563). ระบบบันทึกข้อมูลงานซ่อมบำรุงของคอนโดชาญอิสระซิตี้โฮม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Phetsang H. (2020). Maintenance data record system for Charn Isara City Home Condo town. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

คอนโด ชาญอิสระ ซิตี้ โฮม  ตั้งอยู่ ณ เพชรเกษม 32 มีผู้อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากโดยมีนิติบุคคลเป็นผู้บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งไฟฟ้า น้ำประปา สระว่ายน้ำ ลิฟท์ และขยะ เป็นต้น โดยในปัจจุบันในการซ่อมบำรุงทางนิติบุคคลจะทำการว่าจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาจัดการ และมีการบันทึกขึ้อมูลลงในโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งมีข้อมูลเป็นจำนวนมาก จึงทำให้การค้นหาข้อมูลและจัดทำรายงานต้องใช้เวลานาน ดังนั้นผู้จ้ดทำจึงได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลงานซ่อมบำรุงของคอนโด เพื่อให้ข้อมูลถูกบันทึกอย่างเป็นระบบ เข้าถึงได้ง่าย นำมาจัดทำรายงานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันเพื่อให้สามารถใช้งานด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมลงเครื่องคอมพิวเตอร์

คำสำคัญ: ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง, คอนโดชาญอิสระ ซิตี้ โฮม


Abstract

Charn Issara City Home Condo, located on Petchkasem 32, has a large number of residents and they manage various facilities with a juristic person, such as electricity, water supply, swimming pools, elevators and garbage. For the maintenance work, the juristic person hires an external company, and the maintenance data is recorded in Microsoft Excel, which takes a long time to search for information and to produce a report. Therefore, the cooperative internship student was assigned to develop a maintenance data record system for solving the above problem. The system will record the information as systematic, access data easily, and produce reports conveniently. The system was developed as a web application with the ability to use a web browser through the Internet and no need to install a program on users’ computer.

Keywords: Condo Management Information System, Maintenance Data Record, Charn Isara CityHome.


ระบบบันทึกข้อมูลงานซ่อมบำรุงของคอนโดชาญอิสระซิตี้โฮม |  Maintenance Data Record System for Charn Isara City Home Condo Town

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 239
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print