การซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องเย็บสันหนังสือของมูลเลอร์ มาร์ตินี่

Last modified: February 20, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องเย็บสันหนังสือของมูลเลอร์ มาร์ตินี่
Maintenance of the Muller Martini Bookbinding System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายนุห ภู่เงิน, นางสาว เพ็ญพร พรมโนภาส 
Mr. Nuha Poongern, Miss Penporn Promnopas
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์คัมภีร์ ธิราวิทย์
Mr. Kampree Thiravith
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

นุห ภู่เงิน และเพ็ญพร พรมโนภาส. (2563). การซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องเย็บสันหนังสือของมูลเลอร์ มาร์ตินี่. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Poongern N., & Promnopas P.. (2020). The study of chiller type in Bang Khun Thian Elderly Hospital. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

รายงานสหกิจศึกษานี้นำเสนอการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องเย็บสันหนังสือยี่ห้อมูลเลอร์ มาร์ตินี่ โครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกับบริษัทมูลเลอร์ มาร์ตินี่ (ประเทศไทย) จำกัด การปฏิบัติงานสหกิจครั้งนี้ได้รับประสบการณ์ที่ทำให้เกิดความรู้ และได้นำมาแสดงไว้ในรายงานสหกิจนี้รายงานสหกิจศึกษานี้ได้อธิบายถึงความรู้เกี่ยวกับเครื่องเย็บสันหนังสือ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องเย็บสันหนังสือ การเดินสายไฟฟ้าของเครื่องเย็บสันหนังสือ และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตู้ควบคุม ผลจากการปฏิบัติงานสหกิจนี้ทำให้เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ติดขัด ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบเครื่องเย็บสันหนังสือยี่ห้อมูลเลอร์ มาร์ตินี่ได้นำเสนอไว้ในรายงานสหกิจศึกษาเล่มนี้แล้ว ซึ่งสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในงานจริงได้

คำสำคัญ: เครื่องเย็บสันหนังสือ, การซ่อมบำรุงรักษา, มูลเลอร์ มาร์ตินี่ 


Abstract

This cooperative education report presented maintenance of the Muller sewing machine system. This project was cooperation between Siam University and Mueller Martini Co., Ltd. (Thailand). The experience created knowledge and was shown in this cooperative education report. This report described knowledge about bookbinding machine, maintenance of various bookbinding machine equipment, electrical wiring of bookbinding machines and electrical equipment installation for the control cabinet. The result of this cooperative education operation caused the bookbinding machine to work in efficiency and fluency. The knowledge about maintenance of the Muller Martini Bookbinding machine was presented in this cooperative education report and This knowledge can be applied to real work.

Keywords:  Bookbinding machine, Maintenance, Muller Martini.


การซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องเย็บสันหนังสือของมูลเลอร์ มาร์ตินี่|Maintenance of the Muller Martini Bookbinding System

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 83
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print