การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย

Last modified: November 20, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
Managing competitive advantages of Thai Air Asia
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวลตวรรณ์ ชยมงคล
Ms.Latawan Chayamongkon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ, รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์
Assistant Professor Dr.Chaiyanant Panyasiri, Ph.D., Associate Professor Dr.Nak Gulid, Ph.D
ระดับการศึกษา:
Degree:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการ
Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

ลตวรรณ์ ชยมงคล. (2560). การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


 

Abstract

Border Trade in the East – West Economic Corridor has the specific character that is different from the general Border Trade. This is because its linkage with the super highway passes through Myanmar – Thailand – Laos PDR, specially the highway crossing Pitsanulok Province, called ‘Indo – china intersection’. In facts, the behavioral pattern of payment in transaction and transferable goods and services are different from other border trade points.

From the results, the direction of border trade between Thailand –Myanmar at ampor Mae – sod, Tak province are the net export from Thailand to Myanmar more than the net import from Myanmar to Thailand. As for Mukdaharn province, the atmosphere of the net export to Laos PDR. and passing through Laos PDR. to Vietnam and China.

Regarding trade pattern, the transformation between Thailand – Laos PDR. is more complex than between Thailand – Myanmar both items and volume.

As for methods of payment in Goods and Services, Myanmar uses commercial bank system to pay more than Lao PDR. does. And mostly, the payment uses baht currency. The payment by letter of credit system is less use..
Besides, the research results show that the policies and measurement from the Bank of Thailand is best support in transaction both in Myanmar and in Lao PDR. by encouraging private sectors paying the transaction via commercial bank system. However, the development in highways construction between Mae – sod – Tak is less developed. In the east economic corridor, the highway passes through Mukdaharn province has developed at the best level.

The results bring the confirmation that Myanmar – Thailand – Lao PDR trade should be continually supported with the international trade and financial policies. In order to make the East – West Economic Corridor grows fortunately.

 

Keywords:  Competition,  Thai Air Asia, Management.


การจัดการความได้เปรียบในการแข่งขันของสายการบินไทยแอร์เอเชีย

Doctor of Philosophy in Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 120