ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร

Last modified: June 22, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร
Research Article: Marketing Factors Influencing Consumer Buying Decisions of Condominium in Bangkok
ผู้เขียน/Author: รุ่งโรจน์ สงสระบุญ | Rungroje Songsraboon
Email: rrs101@hotmail.com
สาขาวิชา/คณะ: บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty Undergraduate Schools, Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่ วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 หน้า 80-90

การอ้างอิง/citation

รุ่งโรจน์ สงสระบุญ. (2562). ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 10(1), 80-90.


บทคัดย่อ

        วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และการสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณด้วยวิธี Stepwise ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31 – 50 ปี สถานภาพสมรส มีจำนวนสมาชิกในครอบครัว 2 คน ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 4 ปัจจัย ได้แก่ ชื่อเสียงภาพลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ ทำเลที่ตั้ง และราคา และสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ ได้แก่ ŷ = .645+.288(X5)+.195(X1)+.188(X3)+.142(X2) ; R2 = 0.664

คำสำคัญ: ปัจจัยทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, คอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร


ABSTRACT

This research aims 1) to study the relationship model of marketing factors with buying decisions of Condominium in Bangkok. 2) to study the factors influencing to buying decisions of Condominium in Bangkok. Sample consisted of people staying at Condominium in Bangkok. Sampling was done of 400 people by descriptive statistics, the average percentage and standard deviation. The correlation was used to Pearson product moment correlation coefficient and a multiple linear regression with stepwise. The results of the study showed that most of samples were male, 31 – 50 years of age, married, 2 person in family, employed professionals with a bachelor’s degree and a monthly income between 30,001 – 40,000 baht. Marketing factors and the image factor were influencing to buying decisions of Condominium in Bangkok with 4 variables include the image, product, place and price and a multiple linear regression equation. ŷ = .645+.288(X5)+.195(X1)+.188(X3)+.142(X2) ; R2 = 0.664

Keywords: Marketing factors, Consumer Buying Decisions, Condominium in Bangkok.


ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร | Marketing Factors Influencing Consumer Buying Decisions of Condominium in Bangkok

Graduate Schools, Siam University, Bangkok, Thailand

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 582
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code