Tags: บทความวิชาการ ภาควิชาการจัดการทั่วไป

บทความวิชาการ ภาควิชาการจัดการทั่วไป

องค์ประกอบเชิงยืนยันของกลยุทธ์การตลาดสู่ความปกติในรูปแบบใหม่หลังสิ้นสุดการระบาดของไวรัส COVID-19

โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีเชิงพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร

รูปแบบการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่น “วงใน” ในกรุงเทพมหานคร

แบบจำลองสมการโครงสร้างเพื่อการทำนาย