การจัดทำเวปเพจเสนอขายสินค้าจิวเวอรี่ของ บริษัท ชิค ครีเอชั่น จำกัด

Last modified: February 26, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดทำเวปเพจเสนอขายสินค้าจิวเวอรี่ของ บริษัท ชิค ครีเอชั่น จำกัด
E-commerce Facebook Page Creation for a Jewelry Shop, Chic Creation Co., Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว วรรณรัตน์ ชรุวบุตร
Miss.Wannarut  Charuwabut
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์
Mrs. Kwanjai  Unthavatanapaibul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

วรรณรัตน์ ชรุวบุตร. (2559). การจัดทำเวปเพจเสนอขายสินค้าจิวเวอรี่ของ บริษัท ชิค ครีเอชั่น จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงการ การจัดทำเวปเพจเสนอขายสินค้าจิวเวอรี่ของ บริษัท ชิค ครีเอชั่น จำกัด วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ 1) เพื่อทำเวปเพจนา เสนอขายสินค้า 2) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสินค้าต่างๆให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ เครื่องมือในการทำเวปประกอบด้วย คอมพิวเตอร์และเอกสารในการจัดทำเวป ซึ่งการจัดทำ เวป มีขั้นตอนดังนี้ 1) เริ่มต้นสร้างบัญชีผู้ใช้งาน Facebook 2) สร้าง Page ร้านค้าออนไลน์บน Facebook 3) การออกแบบเวปเพจ ผลจากการจัดทำเวปเพจเสนอขายสินค้าจิวเวอรี่ของ บริษัท ชิค ครีเอชั่น จำกัด คือได้สร้างเพจมีชื่อว่า Shock to jewely by Chix Diamond และยังสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสินค้าต่างๆที่จัดจำหน่ายได้อย่างดี เช่น แหวนหญิง แหวนชาย หรือโปรโมชั่นต่างๆ ที่ได้จัดทำขึ้นทุกๆเดือน รวมถึงการออกแบบเพจ การใส่รูปสินค้าและรายละเอียดต่างๆ เช่น ราคา การใช้เพชรของสินค้านั้นๆวิธีการสั่งซื้อ การส่งจัดสินค้า จนได้เพจที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้

คำสำคัญ: การสร้างเวปเพจ


Abstract

This project aimed to achieve: I. Creare a Facebook page that acts as e-commerce for Chic Creation; 2. Create an online marketing Facebook Fan page; 3. Design a Facebook Fan Page to showcase jewelry of chic Creation. Chic Creation creates a Facebook Fao Page named Shock to Jewelry by Chic Diamond and created an online marketing strategy, PR plan and Promotion on jewelry, such as ring, earrings, and others. The plan has a monthly promotional price, and delivers a good amount of income. The promotion page post includes a picture of the jewelry, infonnation, how to buy the product, and how the product will be delivered to the cus10mers. This created an e-commerce atmosphere and became the main online channel for Chic Creation to sell their products through a fully functional Facebook Page.

Keywords: Facebook Fan Page, E-commerce, Jewelry.


การจัดทำเวปเพจเสนอขายสินค้าจิวเวอรี่ของ บริษัท ชิค ครีเอชั่น จำกัด / E-commerce Facebook Page Creation for a Jewelry Shop, Chic Creation Co., Ltd

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 106
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code