การนำเข้าฝาน้ำมันหล่อลื่น

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การนำเข้าฝาน้ำมันหล่อลื่น
The Methods of Import Lubricant Oil Lid
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกนกวรรณ แก้วพิจิตร
Miss Kanokwan Kaewvijit
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ชลิศา รัตรสาร
Dr. Chalisa Rattarasarn
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

กนกวรรณ แก้วพิจิตร. (2559). การนำเข้าฝาน้ำมันหล่อลื่น. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง “การนำเข้าฝาน้ำมันหล่อลื่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการนำเข้าฝาของบริษัท ปัญจวัฒนา พลาสติก จำกัด (มหาชน) และเพื่อให้สามารถปฏิบัติด้านการนำเข้าภายในบริษัท ปัญจวัฒนา พลาสติก จำกัด (มหาชน) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดยทำการศึกษาหลักการและกระบวนการในการทำงานของของเจ้าหน้าที่ส่งออก-นำเข้าต่างประเทศจากการศึกษาคู่มือ เอกสารของทางบริษัทฯ และการอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมจากพี่ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ถึงระเบียบ ขั้นตอนการทำงานภายในองค์กร เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฝาน้ำมันหล่อลื่นที่นำเข้ามาในทุกๆเดือนยอดการซื้อขาย การขอรับคำแนะนำจากพนักงานที่ปรึกษาและการทดลองฝึกปฏิบัติงานจริง เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานจริงและสามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ผลการปฏิบัติงานทำให้ได้ศึกษาขั้นตอนของการนำเข้าฝาภายในบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ได้แก่ การติดต่อสื่อสารกับผู้ขายสินค้า (ทางบริษัท BERICAP) รูปแบบการขนส่ง การสำรองสินค้าให้เพียงพอต่อคำสั่งซื้ออยู่เสมอ จากนั้นได้นำความรู้ที่ได้มากำหนดแนวทางการปฏิบัติงานการนำเข้าต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

คำสำคัญ: การนำเข้าฝาน้ำมันหล่อลื่น


Abstract

The Purpose of this project was to “Import of Lubricating Oil Lid.” In this project, was showed the methods of import and expectations of staff work.

The internship at Panjawattana Plastic Co., Ltd. allowed me to learn to do thing systematically. This is good experience for me and I gained new knowledge about the import – export business.

The results of this study are useful for those who are interested in working in this business line.

Keywords: lubricant, import, plastic product.


การนำเข้าฝาน้ำมันหล่อลื่น / The Methods of Import Lubricant Oil Lid

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 161
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code