การออกแบบเรขศิลป์สำหรับ บริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด

Last modified: June 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
การออกแบบเรขศิลป์สำหรับ บริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด
The Graphic Design of Sawaddee Plastic (Thailand) Co, Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวัชรพงษ์ สถิตสิงขร
Mr. Wacharapong SathidSingkorn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภาสกร ธนานันท์
Mr. Pasakorn Thananan
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์
Animation and Creative Media
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2562
2019

การอ้างอิง/citation

วัชรพงษ์ สถิตสิงขร. (2562). การออกแบบเรขศิลป์สำหรับ บริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับ บริษัท สวัสตี พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด มีจุตมุ่งหมายเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์จากเดิมนับตั้งแต่ที่บริษัทเริ่มก่อตั้ง ซึ่งยังไม่มีช่องทางการติดต่อที่สะตวกสำหรับลูกค้า จึงสร้างช่องทางการติดต่อผ่านสื่อออนไลน์ที่ใช้กันโดยทั่วไป และมีความสำคัญมากในการพัฒนาบริษัทในปัจจุบัน

ในการจัดทำผู้จัดทำได้เก็บข้อมูล การสื่อสารที่จำเป็นในปัจจุบัน และสร้งเว็บไชต์ของบริษัท สวัสตี พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด ในรูปแบบของพาราแร็ก ตีไขน์ (Parallax Design) ที่มีความทันสมัย และถือเป็นว็บไซต์ที่มีความน่าสนใจในการนำเสนอข้อมูล โตยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator cc 2018, Adobe Photoshop cc 2018 และโปรแกรม Adobe Muse cc 2018 ในการพัฒนาเพื่อเป็นซ่องทางสำคัญในการติตต่อทางสื่อออนไลน์ และเข้าถึงกลุ่มลูกด้ไต้งยมากที่สุด ซึ่งผลการออกแบบเว็บไซต์ สามารถแสดงถึงคุณสมบัติสินด้แต่ละประเภทของบริษัท การติดต่อขอใบเสนอราค และการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ที่ใช้ในการนำเสนองานต่อลูกค้า บริษัทสวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด

คำสำคัญ: พาราแร็ก ตีไซน์, เรขศิลป์, สื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์


Abstract

Graphic Design for Sawaddee Plastic Thailand) Co, Ltd. aims to develop the brand and image since the beginning of when the company was established. Currently, the company does not have convenient contact channels for customers, therefore creating contact channels through online media, is very important in company development. in the process, the organizer has collected the necessary data, updated communication, and created the website of Sawaddee Plastic (Thailand) Co., Ltd. in the form of Parallax Design, which is modern and is considered to be an interesting website for presenting. By using Adobe Illustrator cc 2018, Adobe Photoshop cc 2018, and Adobe Muse cc 2018 in order to develop the important communication online channels, and it’s the easiest way to approach majority of the customers. The website design performance results are able to show the characteristics of each product type of the company, customers are able to access the website and contact for quotation, including to design of print media which can be used them for giving a presentation to the customers of Sawaddee Plastic (Thailand) Co., Ltd.

Keywords: Graphic Design, Online Media, Parallax Design, Printing Media.


การออกแบบเรขศิลป์สำหรับ บริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด|The Graphic Design of Sawaddee Plastic (Thailand) Co, Ltd

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 316
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code