ซุปข้าวเกรียบปากหม้อไส้เห็ด

Last modified: August 18, 2022
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ซุปข้าวเกรียบปากหม้อไส้เห็ด
Mushroom rice rolls soup
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว จารุวรรณ  ดลโสภณ
Miss Jaruwan Donsopon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ปัญจมา  เปมะโยธิน
Miss Panjama Pemayodhin
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

จารุวรรณ  ดลโสภณ. (2562). ซุปข้าวเกรียบปากหม้อไส้เห็ด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง ซุปข้าวเกรียบปากหม้อไส้เห็ด (Mushroom rice rolls soup) จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการทำข้าวเกรียบปากหม้อในรูปแบบใหม่ โดยทำในรูปแบบของซุป  และนำเอาวัตถุดิบที่เหลือใช้จำพวกผักและเครื่องเทศจากงานจัดเลี้ยงของโรงแรม อาทิ ขาเห็ดหอม  ผักต่างๆ  กระเทียม ปอกเปลือก รากผักชี เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการช่วยลดปริมาณของขยะสด  และเป็นทางเลือกใหม่กับลูกค้า อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับโรงแรมได้อีกทางหนึ่ง

หลังจากที่ได้ทำการทดลองซุปข้าวเกรียบปากหม้อไส้เห็ด  ผู้จัดทำได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ทดลองชิมจำนวน 20 คน โดยการใช้แบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในซุปข้าวเกรียบปากหม้อไส้เห็ดโดยรวมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.57 หากพิจารณารายด้านพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดในทุกด้านคือ ด้านความนุ่มของแป้ง มีค่าเฉลี่ย 4.75   ด้านความกลมกล่อมของแป้งมีค่าเฉลี่ย 4.70   ด้านภาพลักษณ์มีค่าเฉลี่ย 4.55   ด้านรสชาติมีค่าเฉลี่ย 4.50 และด้านความหอมมีค่าเฉลี่ย 4.35  ตามลำดับ

คำสำคัญ: เห็ดหอม, ข้าวเกรียบปากหม้อ, ข้าวเกรียบปากหม้อไส้เห็ด


Abstract

A variation of Mushroom rice roll soup was created to study how to create a new type of rice cracker made with vegetables and spices from hotel banquets such as shiitake legs, vegetables peeled garlic and coriander root. This process can be considered to help reduce the amount of fresh waste offer a new choice for customers and can generate additional income for the hotel.

After creating the Mushroom rice roll soup, the organizer conducted a survey with a questionnaire for a sample group of 20 people. The results showed that the respondents were satisfied with the overall high level of the mushroom rice roll soup, with an average of 4.57; If considering each aspect, the respondents were most satisfied with the softness of the flour had an average of 4.75; the smoothness of the flour an average of 4.70; the visibility of the mean 4.55; the flavor of the mean 4.50; and the aroma was 4.35; respectively.

Keywords:  Mushroom, Rice rolls, Mushroom rice rolls soup.


ซุปข้าวเกรียบปากหม้อไส้เห็ด | Mushroom rice rolls soup

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 341
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print